Bölge Adliye Mahkemesi Eğitimleri

Bölge Adliye Mahkemeleri Eğitimi (İstinaf Eğitimi)

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı tarafından Bölge Adliye Mahkemelerinde görev yapacak Bölge Adliye Mahkemesi Başkanları, Daire Başkanları, Üyeleri, Cumhuriyet Başsavcıları ve Cumhuriyet Savcılarına yönelik olarak 25 Mayıs- 6 Haziran 2016 tarihleri arasında “İstinaf Temel Eğitimi” yapılmasına karar verilmiştir.

  • Programların tamamı Ankara ilinde yapılacaktır.
  • Katılımcı listeleri, ünvan ve görev yeri ayrımı yapılmaksızın belirlenmiştir.
  • Her programa takriben 200 kişi çağrılmış olup, ilk derece mahkemesindeki yetki dikkate alınarak 90 hukuk, 110 ceza ( Cumhuriyet Savcıları dahil ) olmak üzere iki ayrı grupta ve farklı salonlarda farklı eğiticiler tarafından eğitim verilecektir.
  • Mali süreç tamamlandığında programların yapılacağı otel ve detayları sitemizde yayınlanacak, ayrıca HSYK tarafından katılımcılara tebliğ edilecektir.
  • Her katılımcının dahil olduğu grubun eğitim başlayacağı günden bir önceki gün saat 14:00 itibariyle otele giriş yapabilecek olup, programın biteceği üçüncü gün saat 12:00 itibariyle otelden çıkış yapmaları gerekecektir.
  • Bu aşamada mevcut bilgiler dahilinde katılımcıların ulaşım planlamalarını yapmaları mümkün olacaktır.
  • Katılımcıların konaklamaları Türkiye Adalet Akademisi bütçesinden, ulaşım ( Uçak dahil her türlü mutad vasıta ) ve yol yevmiyeleri bağlı oldukları kurum

Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu

Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu İstanbul (26-27 Mayıs 2016)

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca hazırlanan Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu İstanbul’da başladı.

Sempozyuma İstanbul Valisi Vasip Şahin, HSYK Üyeleri Muharrem Özkaya, Ömür Topaç, Turgay Ateş,  Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Basri Bağcı, Selahattin Menteş, Musa Heybet , İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Adalet Bakanlığı bürokratları ve çeşitli yargı mensupları katıldı.

Sempozyum çerçevesinde konuşan Adalet Bakanlığı Müsteşarı İpek konuşmasında şunları söyledi:

“Hukuk istisnasız tüm bireylerin hayatında önemli bir rol almaktadır. Hukuk olmadan yaşamak ya da toplumsal yaşamı devam ettirmek olanaksızdır. Hukuk günümüz insanının giderek artan şekilde yeni ilgi ve düşünce alanı olmuştur. Şahıslar yaşamlarını sürdürürken bütün işlemlerinde hukukla karşı karşıyadır. Hukukun etkisi önemli olduğu kadar fertlerin gereksinimleri ise açık ve tartışmasızıdır.

Adalet sisteminin etkinliği açısından sadece hukukçuların yetiştirilmesi yeterli olmamaktadır. Hukuku uygulayanlar da etiğe dayanan bir vicdanın oluşması da mutlaka gereklidir. Hukukçuların, yasalar dışında uyması gereken, meslekleriyle ilgili kuralların varlığı kuşkusuzdur. Bu kurallar hakim, savcı ve avukatlık etiğini oluşturur.

İnsanlar, tarihin tüm dönemlerinde tarafsız ve bağımsız yargıçlara ihtiyaç duymuştur. Bu sebeple

Yeni HSYK Kanunu

Yeni HSYK kanunu yürürlüğe girdi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yapısında değişiklik öngören 6524 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’nin 27.2.2014 tarih, 28926 sayılı mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2802 Sayılı Kanun üzerinde yapılan değişiklikler ve  HSYK Yasası Değişikliği  hakkındaki kanun gereğince getirilen yenilik ve değişikliklerin satırbaşları:

  • HSYK, adli ve idari yargı hakim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma ile hakim ve savcılar hakkında denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılması konularına münhasır olmak üzere genelge düzenlemekle görevli olacak.
  • HSYK Başkanı olan Adalet Bakanı, ilgili dairenin teklifi üzerine hakim ve savcılar hakkında denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılması işlemleriyle inceleme ve soruşturmaya yer olmadığına ilişkin işlemlere “olur” vermekle görevli olacak. Başkan, Teftiş Kurulu Başkanı, başkan yardımcıları ve genel sekreter yardımcılarını atayacak. Kurul üyeleri hakkındaki suç soruşturmasıyla

İcra ve İflas Kanunundaki Suçlarda İddianame gerekli değildir

2007/28 ( İİK SUÇLARINDA İDDİANAME GEREKMEDİĞİ hakkında karar)

Fatih ACAR:
Esas No:2007/17

Karar No:2007/28

Ceza Genel Kurulu 2007/17RD-16 E., 2007/28 K.

•  İCRA VE İFLAS SUÇLARINDA ŞİKAYET

•  2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 346 ]

•  2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 347 ]

•  2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 348 ]

•  2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 349 ]

İİY’nin 331. maddesinde yazılı alacaklısını zarara uğratmak kastıyla mevcudunu eksiltmek suçunun takibinin İİY’nin 346. ve devamı maddeleri uyarınca İcra Mahkemesine başvuru ile yapılması gerektiği gerekçesiyle (Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 11.11.2005 gün ve 2005/21150 sayı ile verilen kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara, şikayetçi vekilince yapılan itirazın (Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı)’nca, 30.12.2005 gün ve 1028/1295 sayılı müteferrik karar iie kabulü İle kovuşturmaya yer olmadığına kararının kaldırılmasına ve şüpheliler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlenmesine ilişkin karara karşı,

Adalet Bakanınca yasa yararına bozma isteminde bulunulması üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay Onyedinci Hukuk Dairesi’nce 21.03.2006 gün ve 12336 sayı ile;

01 Haziran 2005 tarihinde kabul edilip aynı günlü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 5358 sayılı Kanun’un 1.

Avukat Arama

İnternette Avukat arayanlar için önerilen bağlantılar şunlardır :

Avukat Arama Motoru 

BURADAKİ AVUKAT ARAMA SEÇENEKLERİ :

İllere göre (Adana, Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer)

1- ADA GÖRE AVUKAT ARAMA
2- SOYADA GÖRE AVUKAT ARAMA
3- BARO SİCİL NUMARASINA GÖRE AVUKAT ARAMA

Avukatlar dizini

Hukuk büroları

Ve ayrıca Avukatların bağlı bulundukları Baroların web siteleri için : Avukatlar , Barolar ve Avukatlık Ortaklıkları ve Hukuk Büroları linklerini kullanabilisiniz.

151-3 No’lu HSYK kararı

Adli Yargı Hâkim Ve Cumhuriyet Savcıları İle İdari Yargı Hâkim Ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler Ve Savcılar Kanununun 75 Ve 118′inci Maddeleri Uyarınca Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmemesi Üzerine İlgilinin Yeniden Başvurma Şart Ve Usulleri İle Başvurma Süresi Hakkında Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı

Karar No:151/3

Karar Tarihi: 14.03.1985

Madde 1- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci maddesi uyarınca disiplin cezalarının sicilden silinmesi istemi yerinde görülmeyen Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcıları, ret hakkındaki kararın kesinleşmesinden itibaren cezanın nev’ine göre dört ve altı yıllık yasal süreler geçmedikçe aynı amaçla, ikinci defa başvuramazlar. Dört ve altı yıllık sürelerin fiilen meslekte geçmesi zorunludur.

Madde 2- Bu İlke Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

16 No’lu HSYK kararı

BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

Karar No: 16
Karar Tarihi : 26.01.2004
KAPSAM

Madde 1 – Tespit edilen bu esaslar birinci sınıf olan adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hâkim ve savcıları hakkında uygulanır.

KANUNİ DAYANAK

Madde 2 – 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 35 inci maddesinin 5 inci fıkrası.

BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN BAŞARILI SAYILMALARININ GENEL ŞARTLARI

Madde 3- Birinci sınıf olan hâkim ve savcıların üç yılda bir tâbi tutuldukları incelemeler sonucunda başarılı sayılabilmeleri için;

a) Bu ilke kararında başarılı sayılabilmek için belirlenen koşulları gerçekleştirmiş,

b) Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını, dolayısıyla birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş,

olmaları gerekir.

BİRİNCİ SINIFA AYRILMAYI GEREKTİREN NİTELİKLERİN YİTİRİLMESİ

Madde 4- Birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren niteliklerin yitirilip yitirilmediğinin tespitinde 2802 sayılı Kanunun 32′nci maddesindeki birinci sınıfa ayrılmanın şartlarına ve bu maddeye dayanılarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca çıkarılan İlke Kararlarında öngörülen niteliklerin yitirilip yitirilmediğine bakmak gerekir. Kanun ve İlke Kararına göre aşağıdaki hallerden birinin gerçekleşmesi halinde birinci sınıfa ayrılma niteliklerinin yitirildiği sonucuna

13 No’lu HSYK kararı

ADLİ YARGI HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İLE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI HAKKINDA 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 31 İNCİ MADDESİNE GÖRE TESBİT EDİLEN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

(05.03.1990 gün ve 20452 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Karar No: 13

Karar Tarihi: 22.01.1990

KAPSAM

Madde 1:Tesbit edilen bu esaslar Adli Yargı Hâkim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları hakkında uygulanır.

YASAL DAYANAK

Madde 2- 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 24 ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 31 inci maddelerine göre düzenlenmiştir.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM İÇİN ARANILACAK ŞARTLAR

Madde 3- Meslekleri ile ilgili konularda master veya doktora öğrenimi yapmak isteyenlerle Türkiye ve

Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsüne devam etmek isteyenlerin;

a ) Meslekte fiilen 5 yıl başarı ile çalışmış olmaları;

b ) Olumlu sicile sahip bulunmaları,

c ) Askerlikle ilişkisi bulunmamaları,

d ) Master eğitimi yapacakların 37 doktora eğitimi yapacakların 40 yaşını aşmamış bulunmaları,

e )Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan izin almaları,

Şarttır.

HÂKİM ADAYI İKEN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİMİNE BAŞLAYANLARIN DURUMU

Madde 4- Hâkim Adayı iken master veya doktora öğrenimine başlayanlar Hâkimlik ve Savcılığa atandıktan sonra Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun muvafakatını

8 No’lu HSYK kararı

ADLİ YARGI HÂKİMLERİ VE CUMHURİYET SAVCILARI İLE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI HAKKINDA 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 55 İNCİ MADDESİ UYARINCA TESBİT EDİLEN YILLIK ARA VERMEDEN (ADLİ TATİL) YARARLANMA KOŞUL VE YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

Karar No: 8
Karar Tarihi: 06.06.1983

Hâkim ve Savcılar, Usul Kanunlarında gösterilen yıllık aravermeden yararlanırlar.

I. ADLİ YARGI

1.Ağır Ceza Mahkemesi bulunan il ve ilçelerdeki hâkimlerden yıllık aravermeden faydalanacaklar hakkında bu İlke Kararında belirtilen koşul ve yöntemlere göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca düzenlenecek kararlar, en geç her yılın haziran ayının birinci günü Bakanlığa gönderilir. Bu yerlerdeki hâkimlerden hangilerinin yararlanacağı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca saptanan ilkelere göre Bakanlıkça belirlenir.

2.Çift hâkimli asliye mahkemesi bulunan yerlerde, yıllık aravermeden hukuk ve ceza hâkimlerinden hangilerinin o yıl yararlanacağı hususu ile çift hâkimli asliye mahkemesi bulunan yerlerdeki sulh ve sorgu hâkimlerinden hangilerinin yıllık aravermeden yararlanıp yararlanamayacakları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca kadro, iş durumu ve sıra gözetilerek tespit edilip Bakanlığa bildirilir.

3.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcıları ile Danıştay Savcılarından hangilerinin yıllık aravermeden yararlandıracağı hususu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun İlke Kararları doğrultusunda; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ve

7 No’lu HSYK kararı

2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 39-40 VE 41′İNCİ MaddeLERİNE GÖRE ADLİ YARGI HÂKİMLİK VE CUMHURİYET SAVCILIĞI İDARİ YARGI HÂKİMLİK VE SAVCILIK MESLEĞİNE KABUL ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

(17.05.1983 gün ve 18050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Karar No: 7
Karar Tarihi: 18.04.1983

KAPSAM

Madde 1- Tespit edilen bu esaslar:

a ) Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olan eski Hâkim ve Savcılar,

b ) Hâkimlik ve Savcılık mesleğinden kendi istekleriyle çekilen veya emekli olanlardan tekrar mesleğe dönmek isteyen eski Hâkim ve Savcılar,

c ) Profesör ve Doçentlerden Hâkim ve Savcılık mesleğine atanmak isteyenler,

d ) Hâkimlik ve Savcılık mesleğine atanmak isteyen Avukatlar,

hakkında uygulanır.

MUVAZZAF ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAYIP TERHİS OLAN ESKİ HÂKİM VE SAVCILAR

Madde 2- 16.03.1997 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İlke Kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

HÂKİMLİK VE SAVCILIK MESLEĞİNDEN KENDİ İSTEKLERİYLE ÇEKİLEN VEYA EMEKLİ OLANLARDAN TEKRAR MESLEĞE DÖNMEK İSTEYEN ESKİ HÂKİM VE SAVCILAR

Madde 3- Hâkimlik ve Savcılık yapmış olanlar hakkında mesleğe kabul kararı verilebilmesi için:

a )Sicilleri ve başarı durumlarına,

b )Kıdem ve derecelerine,

c ) Hizmet süresi, görev yeri ve nevine,

d ) Sağlık ve yaş durumlarına,

Göre çalışmalarından yararlanılabileceğine kanaat getirilmiş olması gerekir.

PROFESÖR VE