6 No’lu HSYK kararı

BİRİNCİ SINIF OLMA ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

Karar No: 6
Karar Tarihi: 23/1/2006
KAPSAM

Madde 1 – (1) Tespit edilen bu esaslar, Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları hakkında uygulanır.

KANUNİ DAYANAK

Madde 2 – (1) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değişik 15 inci maddesi uyarınca hâkim ve savcıların birinci sınıf olmalarına karar verilmesinin esasları düzenlenmiştir.

BİRİNCİ SINIF OLMA İNCELEMESİNİN GENEL ŞARTLARI

Madde 3 – (1) Hâkim ve Savcıların birinci sınıf olmalarına karar verilebilmesi için

a) Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra meslekte 3 yıl süre ile başarılı görev yapmaları,

b) Birinci Sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş olmaları,

gerekir.

BİRİNCİ SINIFA AYRILAN HAKİM VE SAVCININ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARI

Madde 4 – (1) Bir Hakim veya Cumhuriyet Savcısının birinci sınıfa ayrıldıktan sonra, birinci sınıf olma incelemesine esas çalışmasının başarılı olup olmadığının değerlendirilmesi;

a) Müfettiş hal kağıtlarına,

b) İş cetvellerine,

c) Not oranına,

d) Diğer bilgi ve belgelere,

göre yapılacaktır.

(2) Bu hususların bir arada değerlendirilmesi sonucunda, Hakim ve Cumhuriyet Savcısının çalışmasının başarılı olup, olmadığı tespit edilmiş olacaktır

(3) İş bölümü gereği ceza infaz

4 No’lu HSYK kararı

ADLİ VE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI HAKKINDA 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 32 VE 118 İNCİ MADDELERİ UYARINCA TESBİT EDİLEN BİRİNCİ SINIFA AYRILMA ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

(01.05.1983 gün ve 18034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Karar No: 4
Karar Tarihi: 11.04.1983

GENEL ESASLAR

Madde 1- Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcılarından 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 32 nci maddesinde belirtildiği üzere bilimsel güç ve yeteneği ile hizmet ve meslekteki başarısına göre emsali arasında “Temayüz” etmiş olanların aşağıdaki koşulların da gerçekleşmesi halinde birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilebilir.

KOŞULLAR

Madde 2- Kıdem ve Süre Bakımından:

Hâkimler ve Savcılar Kanununun 32 nci maddesine göre 1 inci derece maaşını fiilen almış olmaları ve Hâkimlik ve Savcılık mesleğinde fiilen 10 yılını doldurmuş bulunmaları gerekir.

Hâkimler ve Savcılar Kanununun 39 ve 40 ıncı maddeleri gereğince atananların birinci sınıfa ayrılmalarında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Meslekleri ile ilgili lisansüstü öğrenim (Master) yapmış olanlarla Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü başarı ile bitirenler için 9, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlar için 8 yıllık meslek kıdemi, birinci sınıfa ayrılmada yeterli sayılır.

Meslekten ayrıldıktan sonra yeniden mesleğe girenlerin yukarıdaki şartlar gerçekleşse dahi birinci sınıfa

3 No’lu HSYK kararı

Bölge İdare Mahkemelerinin İkinci Sınıfa Mensup Üyeleri Hakkında 2802 Sayılı Kanunun 23 Ncü Maddesinin Son Fıkrası Uyarınca Tesbit Edilen Kademe, Derece Ve Birinci Sınıfa Ayrılma Esasları İle 28 Nci Maddesinin Son Fıkrasına Göre İtiraz Üzerine İncelenen Dosyalara İlişkin Olarak Karar Veren Hâkimler Hakkında Bölge İdare Mahkemesince Hangi Hallerde Ve Ne Surette Not Verileceğine İlişkin Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı

Karar No: 3

Karar Tarihi: 07.04.1983

İKİNCİ SINIFA MENSUP BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ÜYELERİNİN KADEME İLERLEMESİ, DERECE YÜKSELMESİ VE BİRİNCİ SINIFA AYRILMA İLKELERİ,

Madde 1- a) (Mülga: 15.5.1998-23343 Sayılı R.G.)

b) Bölge İdare Mahkemelerinin ikinci sınıfa mensup üyeleri hakkında düzenlenen müfettiş hal kağıtları ile derece yükselmesine ilişkin ilke kararında belirtilen hususlar birlikte değerlendirilmek suretiyle girebilecekleri defter tespit edilerek her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarının son günlerinden geçerli olmak üzere yapılır.(01.03.2001 )(Değ.30.05.2003-25123 sayılı R.G.)

c) Bölge İdare Mahkemesinin ikinci sınıfa mensup üyeleri hakkında düzenlenen müfettiş hal kağıtları ile birinci sınıfa ayrılmaya ilişkin ilke kararında belirtilen hususlar, birlikte değerlendirilmek suretiyle birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulurlar. (01.03.2001)

Madde 2- a) İdare ve Vergi Mahkemelerince verilen kararların itiraz üzerine bölge idare mahkemelerinde incelenmesi sırasında kararı veren hâkim veya mahkeme

1 No’lu HSYK kararı

ADLİ YARGI HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İLE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI HAKKINDA 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 19 VE 118 İNCİ MADDELERİ UYARINCA TESBİT EDİLEN KADEME İLERLEMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

KADEME İLERLEMESİNİN KOŞULLARI

Madde 1- (Değişik) Hâkim ve Savcılık mesleğinde bulunanların bulundukları derecenin kademelerinde ilerleyebilmeleri için;

a)Bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış olmaları,

b)Olumlu sicil almış bulunmaları,

gerekir.

Bunun dışında meslekte iken meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında lisansüstü (Master) öğrenimi yapmış olanlarla Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü başarı ile bitirenlere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu uygulamada alt kademede geçen süre üst kademede geçmiş sayılır.

BİRİNCİ SINIFA AYRILMIŞ OLANLARIN KADEME İLERLEMELERİ

Madde 2- Disiplin ve ceza yönünden engelleri bulunmayan birinci sınıfa ayrılmış olanların kademe ilerlemeleri, diğer bilgi ve belgeler aranmaksızın sürelerini doldurdukları ayın son gününden geçerli olmak üzere yapılır.

Yer değiştirme cezası almış olanlar cezanın kesinleşmesini izleyen derece yükselme incelenmesi tarihinden itibaren iki yıl süre ile kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi incelemesine tabi tutulmazlar.

KADEME İLERLEMESİNİN ZAMANI

Madde 3- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun İlke Kararı ile yürürlükten kaldırılmış, bu karar 05.05.1993 gün ve 21572 sayılı Resmi

2 No’lu HSYK kararı

ADLİ YARGI HÂKİM VE C. SAVCILARI İLE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI HAKKINDA 2802SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 21 VE 118 İNCİ MADDELERİ UYARINCA TESBİT EDİLEN DERECE YÜKSELMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

Karar No : 2
Karar Tarihi : 07.04.1983

KAPSAM

Madde 1- (Değişik) Tespit edilen bu esaslar, Adli Yargı Hâkim, Cumhuriyet Başsavcıları, Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları hakkında uygulanır.

YÜKSELME KOŞULLARI

Madde 2- Adli ve İdari Hâkim ve Savcılık Mesleğinde bulunanların derece yükselmelerinin yapılabilmesi için,

a) Derecesinde iki yıl çalışmış ve bu derecenin ikinci kademe aylığını fiilen bir yıl almış olmaları,

b )Yükselmesine engel mahkeme hükmü veya disiplin cezalarının bulunmaması,

c ) Bu İlke Kararında tespit olunan diğer koşulları taşımaları,

Gerekir.

Bunun dışında meslekte iken meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Bu uygulamada alt derecede geçen süre üst derecede geçmiş sayılır. Bu halde, Hâkimler ve Savcılar Kanununun yükselme derecelerinin tayini ile ilgili 29 uncu maddesi uygulanmaz.

YÜKSELME ESASLARI

Madde 3 – Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcılarının yükseltilmelerinde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca; Hâkimler ve Savcılar Kanununun 21 inci maddesine göre ilgililerin ahlaki gidişleri, mesleki bilgi ve anlayışları, gayret ve çalışkanlıkları, gördükleri işlerde

4769 Sayılı Kanun

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

Kanun No: 4769
Kabul Tarihi : 29/07/2002
Resmi Gazete Tarihi: 02/08/2002
Resmi Gazete Sayısı: 24834

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, KURULUŞ VE GÖREV

AMAÇ

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı olan nitelikli personelin yetiştirilmesi ve mesleki eğitimlerinin sağlanması amacıyla Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerinin kuruluş, görev ve teşkilatı ile bu merkezlerde verilecek eğitime ve diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2 – Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapacak personelden idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimi ile bu kurumlarda görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini kapsar.

KURULUŞ

Madde 3 – Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı olan personeli yetiştirmek ve mesleki eğitimlerini vermek üzere Ankara’da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi kurulmuştur. Bu Genel Müdürlüğe bağlı olarak, dört ilde daha bölge eğitim merkezi kurulabilir.

Bu Kanunda geçen “eğitim merkezi” ve “eğitim merkezleri” terimi, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerini ifade eder.

GÖREV

Madde 4 – Eğitim merkezlerinin

5276 Sayılı Kanun

190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası : 5276
Kanun Kabul Tarihi : 25/12/2004
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 29/12/2004
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 25685

Madde 1 – Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında kullanılmak üzere, ilişik (1), (2), (3) ve (4) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) ve (I) sayılı Cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

Madde 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1)SAYILI LİSTE

KURUMU : ADALET BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI : MERKEZ

(II) SAYILI CETVEL

İHDAS EDİLEN KADROLAR

(MESLEK MENSUPLARI)

SERBESTSERBEST TUTULANTUTULAN

KADROKADRO KADROKADRO

UNVANUNVAN DERECEDERECE ADEDİADEDİ ADEDİADEDİ TOPLAMTOPLAM

ADALET BAŞMÜFETTİŞİADALET BAŞMÜFETTİŞİ 11 1010 — 1010

ADALET MÜFETTİŞİADALET MÜFETTİŞİ 11 2525 — 2525

ADALET MÜFETTİŞİADALET MÜFETTİŞİ 22 4545 — 4545

ADALET MÜFETTİŞİADALET MÜFETTİŞİ 33 2020 — 2020

TOPLAMTOPLAM 100100

100100

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU : ADALET BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI : TAŞRA

(II) SAYILI CETVEL

İHDAS EDİLEN KADROLAR

(MESLEK MENSUPLARI)

SERBESTSERBEST TUTULANTUTULAN

KADROKADRO

3717 Sayılı Kanun

ADLİ PERSONEL İLE DEVLET DAVALARINI TAKİP EDENLERE YOL GİDERİ VE TAZMİNAT VERİLMESİ İLE 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 3717
Kabul Tarihi: 08/05/1991
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1991
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20873

AMAÇ

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, adli personele ve Devlet davalarını takibe yetkili Hazine Avukatları, Hazine Avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirleri ve 3402 sayılı Kanuna göre yetkili kılınan kişiler ile muhakemat hizmetlerinde görev yapan memurlara yol gideri ve tazminat verilmesidir.

YOL GİDERLERİ TAZMİNATI

Madde 2 – Tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşma durumunda olan hakimler, savcılar, askeri mahkemelerdeki subay üyeler ve icra müdürleri ile yardımcılarına, adli tabiplere, yazı işleri müdürlerine, zabıt katiplerine, mübaşirlere, hizmetlilere ve bu işlemlere katılan hazine avukatlarına, hazine avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirleri ve 3402 sayılı Kanuna göre yetkili kılınan kişiler ile muhakemat hizmetlerinde görev yapan memurlara yol giderlerinden başka aşağıdaki miktarda yol tazminatı verilir.

1. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye sınırları içinde ise, her iş için, 1 inci derece devlet memurunun aldığı geçici görev yolluğu kadar,

2. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye sınırları dışında ise, her

Ceza ve Tevkif Evleri Eğitim Merkezleri

Ceza infaz kurumu adresleri

Ceza infaz kurumları (Cezaevleri) web adresleri :

Cezaevleri ve cezaevi telefon ve fiziksel adresleri için http://www.hukuki.net/cezaevleri.asp adresini kullanınız.

  1. ADANA F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
  2. ADIYAMAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
  3. ADIYAMAN E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
  4. AFYON AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
  5. AĞRI M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
  6. AKÇAKOCA A 1 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
  7. AKŞEHİR KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
  8. ALANYA L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
  9. ANKARA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
  10. ANKARA ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU