190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası : 5276
Kanun Kabul Tarihi : 25/12/2004
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 29/12/2004
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 25685

Madde 1 – Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında kullanılmak üzere, ilişik (1), (2), (3) ve (4) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) ve (I) sayılı Cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

Madde 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1)SAYILI LİSTE

KURUMU : ADALET BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI : MERKEZ

(II) SAYILI CETVEL

İHDAS EDİLEN KADROLAR

(MESLEK MENSUPLARI)

SERBESTSERBEST TUTULANTUTULAN

KADROKADRO KADROKADRO

UNVANUNVAN DERECEDERECE ADEDİADEDİ ADEDİADEDİ TOPLAMTOPLAM

ADALET BAŞMÜFETTİŞİADALET BAŞMÜFETTİŞİ 11 1010 — 1010

ADALET MÜFETTİŞİADALET MÜFETTİŞİ 11 2525 — 2525

ADALET MÜFETTİŞİADALET MÜFETTİŞİ 22 4545 — 4545

ADALET MÜFETTİŞİADALET MÜFETTİŞİ 33 2020 — 2020

TOPLAMTOPLAM 100100

100100

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU : ADALET BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI : TAŞRA

(II) SAYILI CETVEL

İHDAS EDİLEN KADROLAR

(MESLEK MENSUPLARI)

SERBESTSERBEST TUTULANTUTULAN

KADROKADRO KADROKADRO

UNVANUNVAN DERECEDERECE ADEDİADEDİ ADEDİADEDİ TOPLAMTOPLAM

HÂKİM VE SAVCIHÂKİM VE SAVCI 22 250250 — 250250

HÂKİM VE SAVCIHÂKİM VE SAVCI 33 450450 — 450450

HÂKİM VE SAVCIHÂKİM VE SAVCI 44 450450 — 450450

HÂKİM VE SAVCIHÂKİM VE SAVCI 55 650650 — 650650

HÂKİM VE SAVCIHÂKİM VE SAVCI 66 450450 — 450450

HÂKİM VE SAVCIHÂKİM VE SAVCI 77 350350 — 350350

HÂKİM VE SAVCIHÂKİM VE SAVCI 88 400400 — 400400

HÂKİMHÂKİM 22 150150 — 150150

HÂKİMHÂKİM 33 150150 — 150150

HÂKİMHÂKİM 44 150150 — 150150

HÂKİMHÂKİM 55 150150 — 150150

HÂKİMHÂKİM 66 150150 — 150150

HÂKİMHÂKİM 77 125125 — 125125

HÂKİMHÂKİM 88 125125 — 125125

TOPLAMTOPLAM 40004000

40004000

(3) SAYILI LİSTE

KURUMU : ADALET BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI : TAŞRA

(I) SAYILI CETVEL

İHDAS EDİLEN KADROLAR

SERBESTSERBEST TUTULANTUTULAN

KADROKADRO KADROKADRO

SINIFSINIF UNVANUNVAN DERECEDERECE ADEDİADEDİ ADEDİADEDİ TOPLAMTOPLAM

GİHGİH YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜYAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 44 100100 — 100100

GİHGİH YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜYAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 55 150150 — 150150

GİHGİH YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜYAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 66 100100 — 100100

GİHGİH YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜYAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 77 150150 — 150150

GİHGİH HÂKİM ADAYIHÂKİM ADAYI 99 10001000 — 10001000

GİHGİH ZABIT KÂTİBİZABIT KÂTİBİ 55 10001000 — 10001000

GİHGİH ZABIT KÂTİBİZABIT KÂTİBİ 66 500500 — 500500

GİHGİH ZABIT KÂTİBİZABIT KÂTİBİ 77 500500 — 500500

GİHGİH ZABIT KÂTİBİZABIT KÂTİBİ 88 500500 — 500500

GİHGİH ZABIT KÂTİBİZABIT KÂTİBİ 99 500500 — 500500

GİHGİH ZABIT KÂTİBİZABIT KÂTİBİ 1010 600600 — 600600

GİHGİH ZABIT KÂTİBİZABIT KÂTİBİ 1111 700700 — 700700

GİHGİH ZABIT KÂTİBİZABIT KÂTİBİ 1212 700700 — 700700

TOPLAMTOPLAM 6 5006 500

6 5006 500

(4) SAYILI LİSTE

(I) SAYILI CETVEL

İHDAS EDİLEN KADROLAR

KURUMU : ADALET BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI : MERKEZ

SERBESTSERBEST TUTULANTUTULAN

KADROKADRO KADROKADRO

SINIFSINIF UNVANUNVAN DERECEDERECE ADEDİADEDİ ADEDİADEDİ TOPLAMTOPLAM

THSTHS MÜHENDİSMÜHENDİS 66 55 — 55

THSTHS MÜHENDİSMÜHENDİS 77 55 — 55

THSTHS MÜHENDİSMÜHENDİS 88 55 — 55

GİHGİH KORUMA VE GÜVENLİK GÖREV.KORUMA VE GÜVENLİK GÖREV. 99 2424 — 2424

GİHGİH KORUMA VE GÜVENLİK GÖREV.KORUMA VE GÜVENLİK GÖREV. 1010 4040 — 4040

GİHGİH KORUMA VE GÜVENLİK GÖREV.KORUMA VE GÜVENLİK GÖREV. 1111 4040 — 4040


No Comments yet, be the first to reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.