ADLİ YARGI HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İLE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI HAKKINDA 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 19 VE 118 İNCİ MADDELERİ UYARINCA TESBİT EDİLEN KADEME İLERLEMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

KADEME İLERLEMESİNİN KOŞULLARI

Madde 1- (Değişik) Hâkim ve Savcılık mesleğinde bulunanların bulundukları derecenin kademelerinde ilerleyebilmeleri için;

a)Bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış olmaları,

b)Olumlu sicil almış bulunmaları,

gerekir.

Bunun dışında meslekte iken meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında lisansüstü (Master) öğrenimi yapmış olanlarla Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü başarı ile bitirenlere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu uygulamada alt kademede geçen süre üst kademede geçmiş sayılır.

BİRİNCİ SINIFA AYRILMIŞ OLANLARIN KADEME İLERLEMELERİ

Madde 2- Disiplin ve ceza yönünden engelleri bulunmayan birinci sınıfa ayrılmış olanların kademe ilerlemeleri, diğer bilgi ve belgeler aranmaksızın sürelerini doldurdukları ayın son gününden geçerli olmak üzere yapılır.

Yer değiştirme cezası almış olanlar cezanın kesinleşmesini izleyen derece yükselme incelenmesi tarihinden itibaren iki yıl süre ile kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi incelemesine tabi tutulmazlar.

KADEME İLERLEMESİNİN ZAMANI

Madde 3- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun İlke Kararı ile yürürlükten kaldırılmış, bu karar 05.05.1993 gün ve 21572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

KADEME İNCELEMESİ LİSTELERİNE DAHİL EDİLMEYECEK OLANLAR

Madde 4- a) Meslekten çıkarmayı gerektirmeyecek şekilde kastî bir suç nedeniyle hapis veya vazifeden doğan bir suçtan dolayı ağır para cezasına mahkûm olanlar veya bir derecede iki veya bir sınıfta üç defa kınama cezasına uğrayanlar, cezanın kesinleşmesini izleyen kademe ilerlemesi incelemesi tarihinden itibaren bir yıl süre ile , (Değişik: 26.06.2002 gün ve 24797 sayılı R.G.)

b )Yer değiştirme cezası almış olanlar cezanın kesinleşmesini izleyen kademe ilerlemesi incelemesi tarihinden itibaren iki yıl süre ile, (Değişik: 26.06.2002 gün ve 24797 sayılı R.G.)

c ) Kademe ilerlemesini durdurma cezası alanlar cezanın kesinleşmesini izleyen kademe ilerlemesi incelemesi tarihinden itibaren bir yıl süre ile, (Değişik: 26.06.2002 gün ve 24797 sayılı R.G.)

d) Derece yükselmesini durdurma cezası alanlar cezanın kesinleşmesini izleyen kademe ilerlemesi incelemesi tarihinden iki yıl süre ile . (Değişik: 28.05.2004 gün ve 25475 sayılı R.G.)

Kademe ilerlemesi incelemesine alınmazlar.

Yukarıda a, b, c, d bentlerinde belirtilen cezaların ayrı ayrı, aynı dönem içerisinde alınması halinde sırayla uygulama yapılır.

KADEME İLERLEMELERİNİN KURUL’A SUNULMASI

Madde 5- (Değişik) 2802 sayılı Kanunun 276 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi ile değişik 19 uncu maddesi ile bu İlke Kararının 1 ve 4 üncü maddelerindeki şartları haiz olanlar, bir yıllık ilerleme süresini doldurdukları tarihte, başka bir işleme gerek olmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar ve keyfiyet Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce sicillerine işlenerek ilgililere duyurulur.

Yukarıda belirtilen şartları taşımadıkları anlaşılanların listesi, açık ve gizli sicilleri, hakkında düzenlenen fişler, müfettiş hal kağıtları ve raporları kademe ilerlemesine ait devre içerisinde çıkarılan iş sayısı ve notları Kurul’a sunularak, bunların kademe ilerlemesi yapıp yapamayacaklarına her ay Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.

Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tesbit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca iptal edilir.

Uyarma Cezası kademe ilerlemesine engel teşkil etmez.

Kademe ilerlemesi döneminde kesinleşmiş kınama cezasının mahiyeti incelenerek ilgilinin olumlu sicil alma koşulunun gerçekleşip gerçekleşmediğine ve sonucuna göre kademe ilerlemesi yapıp yapamayacağına Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.

KADEME İLERLEMELERİNDE UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER

Madde 6- Kademe ilerlemesinde Hâkimler ve Savcılar Kanununun yükselme derecelerinin tayini ile ilgili 29 uncu maddesi uygulanmaz.

DERECE YÜKSELMESİ VEYA KADEME İLERLEMESİ YAPAMAYANLARIN KADEME İLERLEMELERİ

Madde 7- Hâkimler ve Savcılar Kanununun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına göre, disiplin cezalarına bağlı olmayarak derece yükselmesine layık görülmeyenlerin bulundukları derecenin ilgili kademesinde bir yıl daha çalışmaları halinde durumları gözden geçirilerek yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde kademe ilerlemesi yapabilirler.

Bulunduğu derecenin ilk kademesinde, kademe ilerlemesine layık görülmeyenler, derece yükselmesi listesine alınmayarak yeniden kademe ilerlemesi incelenmesine tabi tutulurlar ve şartların gerçekleşmesi halinde kademe ilerlemesi yapabilirler.

YÜRÜRLÜK

Madde 8- Yukarıdaki belirtilen İlkeler Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

DEĞİŞİKLİK YAPAN İLKE KARARLARI

Adli Yargı Hâkim Ve Cumhuriyet Savcıları İle İdari Yargı Hâkim Ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler Ve Savcılar Kanununun 19 Ve 118 İnci Maddeleri Uyarınca Tesbit Edilen Kademe İlerlemesi Esaslarına İlişkin Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapan İlke Kararları

Bu İlke kararının:

1 ve 5 inci maddelerini değiştiren İlke Kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, 25.01.1988 gün ve 20 sayılı kararı ile kabul edilerek, 19.02.1988 gün ve 19730 sayılı,

5 inci maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair İlke Kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24.01.1991 gün ve 37 sayılı kararı ile kabul edilerek, 27.02.1991 gün ve 20799 sayılı,

3 üncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin İlke Kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca kabul edilerek, 05.05.1993 gün ve 21572 sayılı,

4. maddesinin birinci fıkrasına (d) bendi eklenmesine ikinci fıkrasının değiştirilmesine ilişkin ilke kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 26.01.2004 gün ve 10 ve 11 sayılı kararları ile kabul edilerek, 28.05.2004 gün ve 25475 sayılı,

Resmi Gazetelerde yayımlanmıştır.


No Comments yet, be the first to reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.