ADLİ YARGI HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İLE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI HAKKINDA 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 31 İNCİ MADDESİNE GÖRE TESBİT EDİLEN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

(05.03.1990 gün ve 20452 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Karar No: 13

Karar Tarihi: 22.01.1990

KAPSAM

Madde 1:Tesbit edilen bu esaslar Adli Yargı Hâkim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları hakkında uygulanır.

YASAL DAYANAK

Madde 2- 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 24 ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 31 inci maddelerine göre düzenlenmiştir.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM İÇİN ARANILACAK ŞARTLAR

Madde 3- Meslekleri ile ilgili konularda master veya doktora öğrenimi yapmak isteyenlerle Türkiye ve

Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsüne devam etmek isteyenlerin;

a ) Meslekte fiilen 5 yıl başarı ile çalışmış olmaları;

b ) Olumlu sicile sahip bulunmaları,

c ) Askerlikle ilişkisi bulunmamaları,

d ) Master eğitimi yapacakların 37 doktora eğitimi yapacakların 40 yaşını aşmamış bulunmaları,

e )Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan izin almaları,

Şarttır.

HÂKİM ADAYI İKEN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİMİNE BAŞLAYANLARIN DURUMU

Madde 4- Hâkim Adayı iken master veya doktora öğrenimine başlayanlar Hâkimlik ve Savcılığa atandıktan sonra Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun muvafakatını almak şartıyla bu öğrenimlerine devam edebilirler.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM YAPANLARIN ÖZLÜK DURUMLARI

Madde 5- Master veya doktora veya Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü öğrenimini yapanların derece yükselmeleri, kademe ilerlemeleri,birinci sınıfa ayrılma, aylık, ödenek, diğer mali ve sosyal hakları devam eder ve mecburi öğrenim süresince izinli sayılırlar.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM YAPANLARIN MECBURİ HİZMETLERİ

Madde 6- Beşinci maddedeki şekilde öğrenime devam edenler, izinli sayıldıkları süre kadar Bakanlığa karşı mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeden görevlerinden ayrılanlar kendilerine verilen aylık, ödenek ve diğer tazminatların iki katını ödemek zorundadırlar.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM YAPANLARIN ÖZLÜK HAKLARI

Madde 7- Master öğrenimi ile Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü başarı ile bitirenlere bir kademe ilerlemesi, doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Bu uygulamada alt derece ve kademede geçen süre üst derece ve kademede geçmiş sayılır.

Meslekleri ile ilgili master yapmış olanlarla, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü başarı ile bitirenler için 9, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlar için sekiz yıllık meslek kıdemi, birinci sınıfa ayrılmada yeterli sayılır.

MASTER VEYA DOKTORA ÖĞRENİMİ YAPANLARIN TERFİ DURUMLARI

Madde 8- Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan Hâkim ve Savcıya, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde bir kademe ilerlemesi daha uygulanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 9- Bu İlke Kararı Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


No Comments yet, be the first to reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.