BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

Karar No: 16
Karar Tarihi : 26.01.2004
KAPSAM

Madde 1 – Tespit edilen bu esaslar birinci sınıf olan adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hâkim ve savcıları hakkında uygulanır.

KANUNİ DAYANAK

Madde 2 – 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 35 inci maddesinin 5 inci fıkrası.

BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN BAŞARILI SAYILMALARININ GENEL ŞARTLARI

Madde 3- Birinci sınıf olan hâkim ve savcıların üç yılda bir tâbi tutuldukları incelemeler sonucunda başarılı sayılabilmeleri için;

a) Bu ilke kararında başarılı sayılabilmek için belirlenen koşulları gerçekleştirmiş,

b) Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını, dolayısıyla birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş,

olmaları gerekir.

BİRİNCİ SINIFA AYRILMAYI GEREKTİREN NİTELİKLERİN YİTİRİLMESİ

Madde 4- Birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren niteliklerin yitirilip yitirilmediğinin tespitinde 2802 sayılı Kanunun 32′nci maddesindeki birinci sınıfa ayrılmanın şartlarına ve bu maddeye dayanılarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca çıkarılan İlke Kararlarında öngörülen niteliklerin yitirilip yitirilmediğine bakmak gerekir. Kanun ve İlke Kararına göre aşağıdaki hallerden birinin gerçekleşmesi halinde birinci sınıfa ayrılma niteliklerinin yitirildiği sonucuna varılacaktır.

l- Hükümlülük Bakımından:

a) Mesleğin vakar ve onuruna dokunan veya kişisel haysiyet ve itibarını kıran veya görevle ilgili herhangi bir suçtan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak,

b) Meslekten çıkarmayı, yer değiştirmeyi veya yükselmeden geri bırakılmayı gerektiren bir eylem nedeniyle kovuşturma altında bulunmamak,

ll- Disiplin Bakımından:

a) Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68′inci maddesine göre yer değiştirme cezası almamış olmak,

b) Hâkimler ve Savcılar Kanununun 65, 66 ve 67′nci maddelerinde sayılan “kınama”, “kademe ilerlemesinin durdurulması” veya ” derece yükselmesinin durdurulması” cezalarını aynı türden olmasa bile birden fazla almamış olmak,

c) Meslekten çıkarmayı, yer değiştirmeyi veya yükselmeden geri bırakılmayı gerektiren bir eylem nedeniyle disiplin yönünden soruşturma altında bulunmamak,

gerekir,

Yukarıda “b” bendinde sayılan cezalardan sadece birinin alınması halinde bu cezaya neden olan fiilin niteliği gözönünde tutularak birinci sınıfa ayrılmanın yitirilip yitirilmediği Kurulca takdir edilir.

BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARI

Madde 5 – Birinci sınıf olan ve belirlenen en yüksek ek gösterge ve yüksek hâkimlik tazminatlarını alan hâkim ve savcıların bulunduğu bölgede başarılı olup olmadığının değerlendirilmesi;

1.Müfettiş hal kağıtlarına,

2.Cumhuriyet savcıları hakkında, Ağır Ceza Cumhuriyet başsavcılarından alınan yazılı görüşe,

3.İş cetvellerine,

4.Not oranına,

5.Diğer bilgi ve belgelere göre, yapılır.

Bu hususların bir arada değerlendirilmesi sonucunda hâkim ve savcıların başarılı olup olmadığı tespit edilmiş olacaktır.

İş bölümü gereği ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde görevlendirilen Cumhuriyet savcıları bu görevlerinde değerlendirme süresinin en az yarısı kadar çalışmaları şartıyla Yargıtay’dan geçirilen iş miktarı, not oranı gözetilmeksizin ağır ceza Cumhuriyet Başsavcıları tarafından haklarında doldurulan sicil fişleri, müfettiş hal kağıtları ile sicillerindeki diğer belgeler birlikte değerlendirilerek sonuca varılır.

BAŞARILI SAYILMAK İÇİN GEREKLİ NOT ORANI VE İŞ YÜZDESİ

Madde 6 – Birinci sınıf olan hâkim ve savcıların bulunduğu bölgede başarılı sayılabilmeleri için birinci sınıf olduktan sonraki her üç yıllık sürede geçen yıllardan devir eden ve gelen toplam iş miktarından hâkimlerin en az %70′ini Cumhuriyet savcılarının en az %80′ini çıkarmaları ve bu işlerden Yargıtay, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinden aldıkları çok iyi ve iyi not oranının %70′e ulaşması şarttır.

“Ancak, inceleme döneminde baktıkları işlerden çıkardıkları iş yüzdeleri ortalaması Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında mümtazen yükselme için belirlenen oranlara ulaşan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinden geçen işlerden aldıkları çok iyi ve iyi not oranlarının % 60′a ulaşması halinde başarılı sayılmalarına Kurul’ca karar verilebilir”

Yargıtay, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinden geçen işlerden aldıkları çok iyi ve iyi not oranları Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında mümtazen yükselme için belirlenen oranlara ulaşan hâkim ve savcıların, baktıkları işlerin %50’sini çıkarmaları halinde bu işlerin miktar ve mahiyetine bakılarak çalışmalarının başarılı olup olmadığına Kurulca karar verilebilir.

Haklı sebepler ve hizmet koşulları nedeniyle belirtilen asgari nispetlerden az iş çıkarılması hali Kurulca takdir edilerek lehe değerlendirebilir.

Ayrıca üç yıllık süre içinde emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından; Ağır Ceza Mahkemesinde 750, Asliye Hukuk Mahkemesinde 2250, Asliye Ceza Mahkemesinde 2100, Sulh Hukuk ve Sulh Ceza Mahkemelerinde 3000, Ticaret Mahkemesinde 1500, İş Mahkemesinde münferit işlerde 1500, seri İşlerde 3000, Kadastro Mahkemesinde 1500, İcra Ceza İşlerinde 3750 ve İcra Hukuk İşlerinde 3000 dosyayı sonuçlandırıp karara bağlayan, Cumhuriyet savcılıklarına geçen yıllardan devreden ve gelen işlerden ise 3600 hazırlık, 12000 ilamat evrakını sonuçlandıran ve sicilindeki belgelere göre üstün bir liyakat gösterdiğine kanaat getirilenlerin de başarılı olduklarına Kurulca karar verilebilir. Ancak Yargıtay’da incelenmiş olan karar ve layihalardan aldıkları zayıf notların genel not toplamına göre %2′yi geçmemesi gerekir.

İNCELEME USULÜ VE ZAMANI

Madde 7 – Birinci sınıf olan hâkim ve savcıların başarı durumlarının incelenmesi 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 22 nci maddesine göre her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarının son günlerinden geçerli olmak üzere her üç yılda bir yapılır.

YÜRÜRLÜK

Madde 8 – Yukarıda belirtilen ilkeler Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


No Comments yet, be the first to reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.