ADLİ YARGI HÂKİM VE C. SAVCILARI İLE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI HAKKINDA 2802SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 21 VE 118 İNCİ MADDELERİ UYARINCA TESBİT EDİLEN DERECE YÜKSELMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

Karar No : 2
Karar Tarihi : 07.04.1983

KAPSAM

Madde 1- (Değişik) Tespit edilen bu esaslar, Adli Yargı Hâkim, Cumhuriyet Başsavcıları, Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları hakkında uygulanır.

YÜKSELME KOŞULLARI

Madde 2- Adli ve İdari Hâkim ve Savcılık Mesleğinde bulunanların derece yükselmelerinin yapılabilmesi için,

a) Derecesinde iki yıl çalışmış ve bu derecenin ikinci kademe aylığını fiilen bir yıl almış olmaları,

b )Yükselmesine engel mahkeme hükmü veya disiplin cezalarının bulunmaması,

c ) Bu İlke Kararında tespit olunan diğer koşulları taşımaları,

Gerekir.

Bunun dışında meslekte iken meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Bu uygulamada alt derecede geçen süre üst derecede geçmiş sayılır. Bu halde, Hâkimler ve Savcılar Kanununun yükselme derecelerinin tayini ile ilgili 29 uncu maddesi uygulanmaz.

YÜKSELME ESASLARI

Madde 3 – Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcılarının yükseltilmelerinde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca; Hâkimler ve Savcılar Kanununun 21 inci maddesine göre ilgililerin ahlaki gidişleri, mesleki bilgi ve anlayışları, gayret ve çalışkanlıkları, gördükleri işlerde birikime sebep olup olmadıkları, çıkardıkları işlerin miktarı ve mahiyetleri, göreve bağlılıkları ve devamları, üst merciler ve müfettişlerce haklarında düzenlenen hal kağıtları ve sicil fişleri, Yargıtay ve Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerince verilen notları, örnek karar ve mütalaaları, mesleki eser ve yazıları, genel sicil durumları gözönünde tutularak yükselmeye layık olup olmadıklarına karar verilir.

NOT ORANI

Madde 4 – (Değişik) Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcılarının yükseltilmeleri üçüncü maddede açıklanan nitelikleri ile birlikte, yükselme dönemi içinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının % 50’sinin çıkarılmasına ve yükselme süresi içinde Yargıtay, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerince incelenmiş olan hüküm, karar ve layihalardan aldıkları notların % 50’sinin çok iyi ve iyi olmasına ve zayıf not miktarının notların genel toplamına göre % 4′ü geçmemesine bağlıdır.

Ancak; üçüncü sınıf Hâkimlik ve Savcılık statüsünde bulunanlarla, görevi itibariyle Yargıtay ve Danıştay’dan iş geçiremeyenlerin veya yukarıda yazılı oranı dolduramayanların sicillerine ve çıkardıkları işlerin nitelik ve sayılarına göre yükseltilmelerine karar verilebilir.

Bu ilke kararının 9 uncu maddesinde belirlenen yükselme devresi içerisinde uzun süreli sağlık raporu veya doğum nedeni ile ücretsiz izin alınması ya da ilgilinin görevli olarak yurt dışına gönderilmesi, görevden ayrılmak suretiyle master veya doktora öğrenimi yapması, tayin ve yekti nedeni ile değişik mahkemelerde görev yapılması, müstemir yetki dışında iş çıkarılması gelen ve devralınan iş sayısının fazlalığı yargılamanın ve soruşturmanın zorunlu kıldığı işlemlerin zamanında yapılmamasının haklı nedenlerden ileri gelmesi gibi sebeplerle yukarıda belirtilen nisbetten az iş çıkarılması hali Kurulca lehe değerlendirilebilir.

“Altı ay ve daha kısa süreli olarak görev yapılan yer ve mahkemelerdeki iş yüzdeleri yükselme incelemeleri sırasında aleyhe değerlendirilemez. Altı aydan fazla, bir yıldan az süreli olarak görev yapılan yer ve mahkemelerdeki iş yüzdeleri, 07.04.1983 gün ve 2 Sayılı Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında yükselme şekillerine göre belirlenen iş yüzdelerinin 12′ye bölünmesi ile bulunacak aylık iş yüzdesinin çalışılan süreyle çarpılması sonucunda ortaya çıkan rakamlar esas alınarak hesaplanır.” (Değişik: 22.05.1999-23702 sayılı R.G.) Bu şekilde aylık oranlamaya tâbi olan yer ve mahkemelerdeki iş yüzdelerinin ortalaması; çalışılan yer ve mahkemelerin toplam süresinin yer ve mahkeme sayısına bölünmesi suretiyle elde edilen sürenin aylık oranlamada karşılığı olan iş yüzdesi bulunmak suretiyle alınır. ( Ek: 26.06.2002 gün ve 24797 sayılı R.G.)

Not oranı Mümtazen ( C ) yükselme için gerekli yüzdeye ulaşmış olmakla birlikte iş yüzdesi %50′nin altında kalan Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları bir alt defter olan Tercihli ( B ) yükselme yerine Adiyen ( A ) defteri ile yükseltilirler.

İlamat iş yüzdeleri bildirilirken hürriyeti bağlayıcı cezalara ait ilamların infazına başlanmış olması halinde, bu işler ilgili Cumhuriyet Savcısının çıkardığı iş miktarına dahil edilir.

TERCİHLİ YÜKSELME

Madde 5 – (Değişik)

a ) Adli Yargı hâkimleri :

Bir yükselme dönemi içinde Yargıtay’dan ve Bölge Adliye Mahkemesi’nden, birinci ve ikinci bölgelerde en az 30, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölgelerde en az 10 iş geçirmiş ve bu işlerden aldığı çok iyi ve iyi not oranı birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerde % 70′e, dördüncü, beşinci ve olağanüstü hal ilan edilmiş yerlerdeki üçüncü bölgelerde % 60′a ulaşmış ;

Kadastro hâkimleri veya yetki ile altı aydan fazla kadastro davalarına bakan hâkimler ile Atama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine göre atanan hukuk hâkimlerinden bu davalar nedeniyle birinci ve ikinci bölgelerde en az 30, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölgelerde en az 10 işi incelenmiş ve %60 oranında çok iyi ve iyi not almış,

Trafik davalarına bakan hâkimler için yukarıda öngörülen iş sayısına bakılmaksızın % 70 oranında çok iyi ve iyi not almış;

Bulunanlardan bir yükselme dönemi içerisinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerde % 70′ini, dördüncü, beşinci ve olağanüstü hal ilan edilmiş yerlerdeki üçüncü bölgelerde % 60′ını karara bağlayan veya emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından; Ağır Ceza Mahkemesinde 500, Asliye Hukuk Mahkemesinde 1500, Asliye Ceza Mahkemesinde 1400, Sulh Hukuk ve Sulh Ceza Mahkemelerinde 2000, Ticaret Mahkemesinde 1000, İş Mahkemesinde münferit işlerde 1000, seri işlerde 2000, Kadastro Mahkemesinde 1000, İcra Ceza işlerinde 2500 ve İcra Hukuk işlerinde 2000 dosyayı sonuçlandırıp karara bağlayan ve yükselme için gerekli olandan daha üstün bir liyakat gösterenlerin tercihli yükselmeye layık olduklarına Kurulca karar verilebilir. Ancak Yargıtay’da incelenmiş olan karar ve layihalardan aldıkları zayıf notların genel not toplamına göre %2′yi geçmemesi gerekir.

“Kadastro hâkimleri veya altı aydan fazla yetkili olarak kadastro davalarına bakan hâkimler ilke kararında belirlenen diğer koşulları taşımaları halinde geçen yıllardan devren gelen işlerin % 40′ını, dönem içinde gelen işlerin ise % 60′ını çıkarmaları halinde tercihan terfi edebilirler.”

b) Adli Yargı Cumhuriyet başsavcıları ve savcıları :

Bir yükselme dönemi içinde Yargıtay’dan ve Bölge Adliye Mahkemesi’nden, birinci ve ikinci bölgelerde en az 30, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölgelerde en az 10 iş geçirmiş ve bu işlerden aldığı çok iyi ve iyi not oranı % 75′e, dördüncü, beşinci ve olağanüstü hal ilan edilmiş yerlerdeki üçüncü bölgelerde % 60′a ulaşmış ;

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 250 nci maddesi kapsamındaki suçlara bakmak üzere görevlendirilen Cumhuriyet Savcıları için yukarıda öngörülen iş sayısına bakılmaksızın %70 oranında çok iyi ve iyi not almış;

Bulunanlardan bir yükselme dönemi içerisinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının % 80′ini karara bağlayan ve yükselme için gerekli olandan daha üstün bir liyakat gösterenlerin tercihan yükselmeye layık olduklarına Kurulca karar verilebilir. Ancak Yargıtay’da incelenmiş olan karar ve layihalardan aldıkları zayıf notların genel not toplamına göre % 2′yi geçmemesi gerekir.

İş bölümü gereği Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde görevlendirilen Cumhuriyet Savcılarının bu görevlerde derece yükselme süresinin en az yarısı kadar çalışmaları koşulu ile Yargıtay’dan geçirilen iş miktarı, not oranı gözetilmeksizin Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcıları tarafından haklarında doldurulan sicil fişleri, müfettiş hal kağıtları ile sair bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilerek tercihan yükselmeye layık olduklarına Kurulca karar verilebilir.”

İlamat iş yüzdeleri bildirilirken hürriyeti bağlayıcı cezalara ait ilamların infazına başlanmış olması halinde, bu işler ilgili Cumhuriyet Savcısının çıkardığı iş miktarına dahil edilir.

c) İdari Yargı hâkim ve savcıları :

Bir yükselme dönemi içinde Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesinden birinci ve ikinci bölgelerde en az 30, üçüncü bölgelerde en az 10 iş geçirmiş ve bu işlerden aldığı çok iyi ve iyi not oranı % 85′e ulaşmış

Bulunanlardan, bir yükselme dönemi içinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının % 80′ini karara bağlayan ve yükselme için gerekli olandan daha üstün bir liyakat gösterenlerin tercihan yükselmeye layık olduklarına Kurulca karar verilebilir. Ancak Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinde incelenmiş olan kararlardan aldıkları zayıf notların genel not toplamına göre % 2′yi geçmemesi gerekir.

Bu ilke kararının 9 uncu maddesinde belirlenen yükselme devresi içerisinde uzun süreli sağlık raporu veya doğum nedeni ile ücretsiz izin alınması ya da ilgilinin görevli olarak yurt dışına gönderilmesi, görevden ayrılmak suretiyle master ve doktora öğrenimi yapması, tayin ve yekti nedeni ile değişik mahkemelerde görev yapılması, müstemir yetki dışında iş çıkarılması gelen ve devralınan iş sayısının fazlalığı yargılamanın ve soruşturmanın zorunlu kıldığı işlemlerin zamanında yapılmamasının haklı nedenlerden ileri gelmesi gibi sebeplerle yukarıda a, b ve c bendlerinde belirtilen asgari nisbetten az iş çıkarılması hali Kurulca lehe değerlendirilebilir.

Ayrıca çok iyi ve iyi not oranının İlke Kararında belirtilenlerden yüksek olması, mesleki bilgi ve çalışması, sicil fişleri ve müfettiş hal kağıtları dikkate alınarak iş yüzdesine en çok 2 puan ilavesi yapılabilir.

Altı ay ve daha kısa süreli olarak görev yapılan yer ve mahkemelerdeki iş yüzdeleri yükselme incelemeleri sırasında aleyhe değerlendirilemez. Altı aydan fazla, bir yıldan az süreli olarak görev yapılan yer ve mahkemelerdeki iş yüzdeleri, 07.04.1983 gün ve 2 Sayılı Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında yükselme şekillerine göre belirlenen iş yüzdelerinin 12′ye bölünmesi ile bulunacak aylık iş yüzdesinin çalışılan süreyle çarpılması sonucunda ortaya çıkan rakamlar esas alınarak hesaplanır. (Değişik: 22.05.1999-23702 sayılı R.G.) Bu şekilde aylık oranlamaya tâbi olan yer ve mahkemelerdeki iş yüzdelerinin ortalaması; çalışılan yer ve mahkemelerin toplam süresinin yer ve mahkeme sayısına bölünmesi suretiyle elde edilen sürenin aylık oranlamada karşılığı olan iş yüzdesi bulunmak suretiyle alınır . ( Ek: 26.06.2002 gün ve 24797 sayılı R.G.)

MÜMTAZ OLARAK YÜKSELME

Madde 6 – (Değişik)

a ) Adli Yargı Hâkimleri;

Bir yükselme dönemi içinde Yargıtay’dan ve Bölge Adliye Mahkemesi’nden, birinci ve ikinci bölgelerde en az 40, üçüncü bölgelerde en az 35, dördüncü ve beşinci bölgelerde en az 30 iş geçirmiş ve bu işlerden aldığı çok iyi ve iyi not oranı ( zayıf not bulunmamak koşuluyla )% 85′e ulaşmış ;

Kadastro hâkimleri veya 6 aydan fazla yetkili olarak kadastro davalarına bakan hâkimler ile Atama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine göre atanan hukuk hâkimlerinden bu davalar nedeniyle birinci ve ikinci bölgelerde en az 40, üçüncü bölgelerde en az 35, dördüncü ve beşinci bölgelerde en az 30 işi incelenmiş ve %75 oranında çok iyi ve iyi not almış,

Trafik davaların bakan hâkimler için yukarıda öngörülen iş sayısına bakılmaksızın % 85 oranında çok iyi ve iyi not almış;

Bulunanlardan bir yükselme dönemi içerisinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının %80′ini, olağanüstü hal ilan edilmiş yerlerdeki bir ve ikinci bölgeler hariç olmak üzere %70′ini karara bağlayan veya emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından; Ağır Ceza Mahkemesinde 700, Asliye Hukuk ve Asliye Ceza Mahkemelerinde 2000, Sulh Hukuk ve Sulh Ceza Mahkemelerinde 3000, Ticaret Mahkemesinde 1500, İş Mahkemesinde münferit işlerde 1500, seri işlerde 3000, Kadastro Mahkemesinde 1400, İcra Ceza işlerinde 4000 ve İcra Hukuk işlerinde 3000 dosyayı sonuçlandırıp karara bağlayan, Yasada ve İlke Kararlarında belirlenen nitelikleri veya maddi eserleriyle yükselme için gerekli olandan çok yüksek liyakat derecelerine ulaştıklarına kanaat getirilenler mümtaz olarak yükseltilebilirler. (Değişik: 28.05.2004 gün ve 25475 sayılı R.G.)

“Kadastro hâkimleri veya altı aydan fazla yetkili olarak kadastro davalarına bakan hâkimler ilke kararında belirlenen diğer koşulları taşımaları halinde geçen yıllardan devren gelen işlerin % 50’sini, dönem içinde gelen işlerin ise % 70′ini çıkarmaları halinde mümtazen terfi edebilirler.”

b ) Adli Yargı Cumhuriyet Başsavcıları ve Savcıları;

Bir yükselme dönemi içinde Yargıtay’dan ve Bölge Adliye Mahkemesi’nden, birinci ve ikinci bölgelerde en az 40, üçüncü bölgelerde en az 35, dördüncü ve beşinci bölgelerde en az 30 iş geçirmiş ve bu işlerden aldığı çok iyi ve iyi not oranı ( zayıf not bulunmamak koşuluyla) % 90′a ulaşmış ;

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 250 nci maddesi kapsamındaki suçlara bakmak üzere görevlendirilen Cumhuriyet Savcıları için yukarıda öngörülen iş sayısına bakılmaksızın % 85 oranında çok iyi ve iyi not almış;

Bulunanlardan bir yükselme dönemi içerisinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının % 80′ini, olağanüstü hal ilan edilmiş yerlerdeki 1 ve 2 nci bölgeler hariç olmak üzere % 70′ini karara bağlayan, Yasada ve İlke Kararlarında belirlenen nitelikleri veya madde eserleri ile yükselme için gerekli olandan çok yüksek liyakat derecelerine ulaştıklarına kanaat getirilenler mümtaz olarak yükseltilebilirler.

“İş bölümü gereği ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde görevlendirilen Cumhuriyet Savcılarının bu görevlerde derece yükselme süresinin en az yarısı kadar çalışmaları koşulu ile Yargıtay’dan geçirilen iş miktarı, not oranı gözetilmeksizin Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcıları tarafından haklarında doldurulan sicil fişleri, müfettiş hal kağıtları ile sair bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilerek mümtazen yükselmeye layık olduklarına Kurulca karar verilebilir.”

İlamat iş yüzdeleri bildirilirken hürriyeti bağlayıcı cezalara ait ilamların infazına başlanmış olması halinde, bu işler ilgili Cumhuriyet Savcısının çıkardığı iş miktarına dahil edilir.

c )İdari Yargı Hâkim ve Savcıları :

Bir yükselme dönemi içinde Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesinden birinci ve ikinci bölgelerde en az 40, üçüncü bölgelerde en az 35 iş geçirmiş ve bu işlerden aldığı çok iyi ve iyi not oranı ( zayıf not bulunmamak koşuluyla) % 95′e ulaşmış ;

Bulunanlardan bir yükselme dönemi içerisinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının % 90′ını karara bağlayan, Yasada ve İlke Kararlarında belirlenen nitelikleri veya madde eserleri ile yükselme için gerekli olandan çok yüksek liyakat derecelerine ulaştıklarına kanaat getirilenler mümtaz olarak yükseltilebilirler.

Bu İlke Kararının 9 uncu maddesinde belirlenen yükselme devresi içerisinde uzun süreli sağlık raporu veya doğum nedeni ile ücretsiz izin alınması ya da ilgilinin görevli olarak yurtdışına gönderilmesi, görevden ayrılmak sureti ile master veya doktora öğrenimi yapması, tayin ve yetki nedeni ile değişik mahkemelerde görev yapılması, müstemir yetki dışında iş çıkarılması, gelen ve devralınan iş sayısının fazlalığı, yargılamanın ve soruşturmanın zorunlu kıldığı işlemlerin zamanında yapılmamasının haklı nedenlerden ileri gelmesi gibi sebeplerle yukarıda a, b ve c bentlerinde belirtilen asgari nisbetten az iş çıkarılması hali Kurulca lehe değerlendirilebilir.

Ayrıca çok iyi ve iyi not oranının İlke Kararında belirtilenlerden yüksek olması, mesleki bilgi ve çalışması, sicil fişleri ve müfettiş hal kağıtları dikkate alınarak iş yüzdesine en çok iki puan ilavesi yapılabilir.

“Altı ay ve daha kısa süreli olarak görev yapılan yer ve mahkemelerdeki iş yüzdeleri yükselme incelemeleri sırasında aleyhe değerlendirilemez. Altı aydan fazla, bir yıldan az süreli olarak görev yapılan yer ve mahkemelerdeki iş yüzdeleri, 07.04.1983 gün ve 2 Sayılı Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında yükselme şekillerine göre belirlenen iş yüzdelerinin 12′ye bölünmesi ile bulunacak aylık iş yüzdesinin çalışılan süreyle çarpılması sonucunda ortaya çıkan rakamlar esas alınarak hesaplanır.” (Değişik: 22.05.1999-23702 sayılı R.G.) Bu şekilde aylık oranlamaya tâbi olan yer ve mahkemelerdeki iş yüzdelerinin ortalaması; çalışılan yer ve mahkemelerin toplam süresinin yer ve mahkeme sayısına bölünmesi suretiyle elde edilen sürenin aylık oranlamada karşılığı olan iş yüzdesi bulunmak suretiyle alınır. ( Ek: 26.06.2002 gün ve 24797 sayılı R.G.)

DİSİPLİN CEZALARININ YÜKSELMEYE ETKİSİ

Madde 7- Kınama Cezası gerektiren fiillerin niteliğine göre yükselmeye engel olup olmayacağı ve Hâkimler ve Savcılar Kanununun 29 uncu maddesi gereğince yükselme dereceleri belirlenirken hangi deftere geçirileceği Kurulca takdir edilir.

PUAN İLAVESİ VE KESİRLER

Madde 8 – Gelen işlerin adet ve niteliği gözetilerek gayret ve çalışması ile emsalinden daha fazla iş çıkaranların not oranlarına Kurulca en çok 2 puan ilave edilebilir. Not oranı hesabında kesirler tam sayıya çıkarılır.

İş azlığı nedeni ile Yargıtay ve Danıştay’dan yeterli miktarda iş geçiremeyenlerden, iş yüzdeleri ve not oranları tercihan veya mümtazen yükselmeye yeterli olanların iş sayısına en fazla 2 “notsuz” iş ilavesi yapılabilir.

YÜKSELME DEVRESİNE AİT NOT VE İŞLER

Madde 9 – Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun incelemelerine esas tutulacak not ve işler 1 Nisan -31 Mart, 1 Ağustos-31 Temmuz, 1 Aralık-30 Kasım tarihleri arasında iki yıl içinde alınan notlarla geçirilen işlerdir.

Ancak, bu devreye ait olmakla beraber listenin düzenlenmesinden sonra Yargıtay’dan gelen notlar da; değerlendirme, yeniden inceleme ve itiraz sırasında gözönünde tutulur.

İlgililerin talebi üzerine yapılan not düzeltmelerinin değerlendirmeye esas tutulabilmesi için maddi hataya dayanması veya gerekçeli olması gerekir. (Değişik: 28.05.2004 gün ve 25475 sayılı R.G.)

İKİ YILLIK YÜKSELME SÜRESİNİ DOLDURMADAN DERECE YÜKSELME İNCELEMESİNE GİRENLERİN DURUMU

Madde 10 -(Değişik) Bir yıla kadarki Hâkimlik ve Cumhuriyet Savcılığı dışındaki bir hizmetin değerlendirilmesi nedeniyle en az bir yıllık Hâkimlik hizmeti ile derece yükselmesi incelemesine giren Hâkim ve Savcılar bu İlke Kararında öngörülen diğer şartları taşımaları halinde tercihan veya mümtazen yükseltilebilirler.

FİŞLE YÜKSELTİLENLER

Madde 11 -(Değişik) Yargıtay ve Danıştay’dan iş geçirmeleri mümkün olmayan Hâkim ve Savcıların yükseltilmelerinde ilgilinin durumuna göre haklarında düzenlenen fişler ve müfettiş hal kağıtlarındaki bilgiler esas tutularak girebilecekleri defter saptanır.

Görev yeri itibariyle terfi dönemi içinde Yargıtay, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinden iş geçirmeleri mümkün olmayan, hakkında fiş düzenlenemeyen ve müfettiş hal kağıdı bulunmayan Hâkim ve Savcıların yükseltilmeleri özlük dosyasındaki bilgi ve belgeler de değerlendirilmek suretiyle Kurulca yapılır.

KADEME İLERLEMESİ YAPAMAYANLARIN DURUMU

Madde 12 – Bulunduğu derecenin birinci kademesinde bir yılını doldurup da kademe ilerlemesine layık görülmeyenler bir yıl sonra yeniden kademe ilerlemesi için incelemeye tabi tutulurlar. Aynı derecenin ikinci kademe aylığı fiilen bir yıl aldıktan sonra Hâkimler ve Savcılar Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca hazırlanan listeye alınırlar.

LİSTELERİN YAYIMI VE LİSTELERE GİREMEYECEK OLANLAR

Madde 13 – (Değişik)

A) Listelerin Yayımı :

Hâkimler ve Savcılardan derece yükselme süresini bitiren, haklarında yükselmeye engel mahkeme hükmü veya yetkili mercice verilmiş disiplin kararı bulunmayanların adlarını gösteren listeler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca hazırlanarak yılın Nisan, Ağustos, ve Aralık ayları içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanır.

Bu listede adları bulunmayanlar Hâkimler ve Savcılar Kanununun 22 nci maddesine göre, listelerin Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek kuruluna başvurmak suretiyle durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler. Yeniden inceleme talebinin Kurulca reddi halinde, bu karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren on gün içerisinde İtirazları İnceleme Kuruluna itiraz edebilirler.

B) Listelere Giremeyecek Olanlar :

a) Derece yükselmesini durdurma cezası alanlar, cezanın kesinleşmesini izleyen derece yükselmesi incelemesi tarihinden itibaren iki yıl süre ile, (Değişik: 26.06.2002 gün ve 24797 sayılı R.G.)

b) Yer değiştirme cezası almış olanlar cezanın kesinleşmesini izleyen derece yükselme incelemesi tarihinden itibaren iki yıl süre ile,

c) Meslekten çıkarmayı gerektirmeyecek şekilde kasti bir suç nedeniyle hapis veya vazifeden doğan bir suçtan dolayı ağır para cezasına mahkum olanlar veya bir derecedeki iki veya bir sınıfta üç defa kınama cezasına uğrayanlar, cezanın kesinleşmesini izleyen derece yükselmesi incelemesi tarihinden itibaren bir yıl süre ile,

d) Kademe ilerlemesini durdurma cezası alanlar, cezanın kesinleşmesini izleyen derece yükselmesi incelemesi tarihinden itibaren bir yıl süre ile, (Değişik: 26.06.2002 gün ve 24797 sayılı R.G.)

Derece incelemesi listesine dahil edilemezler. Yukarıda sayılan cezalar kademe ilerlemesi döneminde kesinleşmiş ve uygulanmış ise derece yükselmesi incelemesi sırasında bir daha dikkate alınmazlar. (Ek: 26.06.2002 gün ve 24797 sayılı R.G.)

Yukarıda a,b,c ve d fıkralarında belirtilen cezalar, aynı sebepten dolayı alınsa bile ayrı ayrı uygulaması yapılır. (Değişik: 26.06.2002 gün ve 24797 sayılı R.G.)

a,b,c ve d bentlerinde belirtilen cezaların birinci derecenin kademelerinde alınması hâlinde cezanın kesinleşmesini izleyen kademe ilerlemesi incelemesi tarihinden itibaren öngörülen sürenin sonuna kadar incelemeye tâbi tutulmazlar. (Değişik: 26.06.2002 gün ve 24797 sayılı R.G.)

İNCELEME USULÜ VE ZAMANI

Madde 14- Derece yükselmesi 13 üncü madde gereğince düzenlenip Resmi Gazete’de yayımlanan listeye göre her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarının son günlerinden geçerli olmak üzere yapılır.

Derece yükselmesi incelemesi sırasında Adalet Bakanlığınca:

a) İlgilinin açık ve gizli sicilleri,

b) Hâkim ve Savcılar için Hâkimler ve Savcılar Kanununun 23 üncü maddesine göre ve Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri ile Askeri Yargıtay’da çalışan Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları hakkında ise yetkililerce düzenlenen fişler,

c)O devre içinde teftiş görenlerin müfettiş hal kağıtları ve denetim raporları,

d) Derece ilerlemesine ait devre içinde çıkarılan işler ile Yargıtay, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinden geçen notlar,

e) Varsa soruşturma ve kovuşturma dosyaları ile tüm bilgi ve belgeler,

Kurulun incelemesine sunulur.

DEFTERLERİN DÜZENLENMESİ

Madde 15- ( Değişik) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yukarıdaki maddelere göre belirleyeceği koşulları gözönüne alarak yükselmeye layık gördüğü Hâkim ve Savcıları;

a )Yükselmeye layık,

b )Tercihli yükselmeye layık,

c ) Mümtazen yükselmeye layık,

Olmak üzere üç kısma ayırır ve her kısım içindekileri kendi arasında sıraya koyar ve birer deftere yazarak kendilerine tebliğ eder. Bu sıra defteri Resmi Gazete’de yayımlanır.

Hâkimlik ve Savcılık mesleği dışındaki bir hizmetin sayılması nedeniyle derece yükselmesinin, yükselmeye layık olarak (A) defteriyle yapılması halinde Resmi Gazete’de yayınlanan sıra defterinde bu kıdem belirtilir.

SIRALAMA

Madde 16- (Değişik ) 15 inci maddeye göre her kısmın aynı yükselme derecesi içinde olanların defter sıralamalarının tespitinde;

A .Adli Yargı

a )Hâkimler;

1. Mahkemelerde görevli hâkimler,

2 . Adalet Müfettişleri, yüksek mahkemelerde görev yapan Raportörler, geçici Raportörler, Tetkik Hâkimleri ve Bakanlık Tetkik Hâkimleri ile bu görevlerde geçici yetki ile çalışanlar.

a ) Savcılar;

1.Adliyede görevli Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları,

2.Yargıtay Cumhuriyet Savcıları ile bu görevlerde geçici yetki ile çalışanlar,

1. Cezaevi Müdür- Mümessilleri ile görevi gereği fiş ile yükseltilen Cumhuriyet Savcıları

B. İdari Yargı

a )Hâkimler

1.Bölge İdare ,İdare ve Vergi Mahkemelerinde görevli Hâkimler,

2.Bölge İdare Mahkemesinin fiş ile yükseltilen atanmış üyeleri

3.Adalet Müfettişleri, yüksek mahkemelerde görev yapan Raportörler,geçici Raportörler,Tetkik Hâkimleri ve Bakanlık Tetkik Hâkimleri ile bu görevlerde geçici yetki ile çalışanlar,

a )Savcılar;

Danıştay Savcıları ile bu görevde geçici yetki ile çalışanlar;

Yukarıdaki sıralama esas alınarak defterin başına geçirilmek suretiyle düzenleme yapılır.

Bakanlık Tetkik Hâkimliği ve Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü ve Uyuşmazlık Mahkemesi geçici Raportörlüğüne Savcılık mesleğinden atanmış olanlar Hâkimlerle ilgili deftere dahil edilirler.

Adliye ve mahkemelerde görev yapan Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının Yargıtay, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinden geçirdikleri işlerde sağladıkları not oranları esas alınarak sıralama yapılır. Not oranlarının eşitliği halinde Yargıtay, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinden geçirdikleri iş sayıları, not oranları ve iş sayılarının eşitliği halinde çıkardıkları işlerin yüzde oranları, iş yüzdelerinin eşitliği halinde ise sicil numaraları esas alınarak sıralama yapılır. (01.03.2001)

YÜRÜRLÜK

Madde 17- Yukarıda belirtilen İlkeler Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

DEĞİŞİKLİK YAPAN İLKE KARARLARI

Adli Yargı Hâkim Ve Cumhuriyet Savcıları İle İdari Yargı Hâkim Ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler Ve Savcılar Kanununun 21 Ve 118 İnci Maddeleri Uyarınca Tesbit Edilen Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapan İlke Kararları

Bu İlke Kararının ;

5 ve 6 ncı maddelerini değiştiren İlke Kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, 14.03.1985 gün ve 15/1 sayılı kararı ile kabul edilerek, 16.04.l985 gün ve 18727 sayılı,

5 ve 6 ncı maddelerini değiştiren İlke Kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 30.01.1986 gün ve 33/3 sayılı kararı ile kabul edilerek, 20.02.1986 gün ve 19025 sayılı,

13 üncü maddesini değiştiren İlke Kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 26.01.1987 gün ve 12 sayılı kararı ile kabul edilerek, 22.02.1987 gün ve 19380 sayılı,

4, 5 ve 6 ncı maddelerini değiştiren İlke Kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 25.01.1988 gün ve 20 sayılı kararı ile kabul edilerek, 19.02.1988 gün ve 19730 sayılı,

5 ve 6 ncı maddelerinin (b) bendinin sonuna fıkra eklenmesine dair İlke Kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, 30.01.1989 gün ve 68 sayılı kararı ile kabul edilerek, 21.02.1989 gün ve 20087 sayılı,

10 uncu maddesini değiştiren İlke Kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, 22.02.1990 gün ve 12 sayılı kararı ile kabul edilerek, 05.03.1990 gün ve 20452 sayılı,

4 ve 10 uncu maddelerini, 5 inci maddenin (a) bendinin son fıkrasını, (b) bendinin 3 üncü fıkrasını ve (c) bendinin 1 inci ve 2 nci fıkralarını, 6 ncı maddesinin (a) bendinin son fıkrasını ve (c) bendinin 1inci ve 2 nci fıkralarını değiştiren, 5 ve 6 ncı maddelerinin (b) bendleri ile 15 inci madde sonlarına birer fıkra eklenmesine dair İlke Kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24.01.1991 gün ve 37 sayılı kararı ile kabul edilerek, 26.02.1991 gün ve 20799 sayılı,

4 üncü maddesine 2 fıkra eklenmesine, 5 inci maddesinin (b) bendinin son fıkrası ile (c) bendinin 3 üncü fıkrasının metinden çıkarılmasına, 5 inci maddenin (b) bendinin sonuna fıkra eklenmesine, 6 ncı maddenin (a) bendinin son fıkrası ile (b) bendinin 3 üncü fıkrasının değiştirilmesine ve (b) bendinin son fıkrasının maddeden çıkarılmasına, l6 ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin İlke Kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca kabul edilerek, 05.05.l993 gün ve 21572 sayılı,

1 inci maddesinin başlığı ile birlikte, 4, 5 ve 6 ncı maddelerinin son fıkralarının değiştirilmesine, 11 inci maddesine fıkra eklenmesine ilişkin İlke Kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca kabul edilerek, 26.05.1994 gün ve 21941 sayılı,

5 ve 6 ncı maddelerinin (a) bendinin dördüncü fıkralarını değiştiren ilke kararı, Hâkimleri ve Savcılar Yüksek Kurulunun 26.01.2004 gün ve 13 sayılı kararı ile kabul edilerek 28.05.2004 gün ve 25475 sayılı,

9 uncu maddenin 3 üncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin ilke kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Kurulunun 26.01.2004 gün ve 12 sayılı kararı ile kabul edilerek 28.05.2004 gün ve 25475 sayılı,

Resmi Gazetelerde yayımlanmıştır.


No Comments yet, be the first to reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.