ADLİ VE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI HAKKINDA 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 32 VE 118 İNCİ MADDELERİ UYARINCA TESBİT EDİLEN BİRİNCİ SINIFA AYRILMA ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

(01.05.1983 gün ve 18034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Karar No: 4
Karar Tarihi: 11.04.1983

GENEL ESASLAR

Madde 1- Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcılarından 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 32 nci maddesinde belirtildiği üzere bilimsel güç ve yeteneği ile hizmet ve meslekteki başarısına göre emsali arasında “Temayüz” etmiş olanların aşağıdaki koşulların da gerçekleşmesi halinde birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilebilir.

KOŞULLAR

Madde 2- Kıdem ve Süre Bakımından:

Hâkimler ve Savcılar Kanununun 32 nci maddesine göre 1 inci derece maaşını fiilen almış olmaları ve Hâkimlik ve Savcılık mesleğinde fiilen 10 yılını doldurmuş bulunmaları gerekir.

Hâkimler ve Savcılar Kanununun 39 ve 40 ıncı maddeleri gereğince atananların birinci sınıfa ayrılmalarında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Meslekleri ile ilgili lisansüstü öğrenim (Master) yapmış olanlarla Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü başarı ile bitirenler için 9, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlar için 8 yıllık meslek kıdemi, birinci sınıfa ayrılmada yeterli sayılır.

Meslekten ayrıldıktan sonra yeniden mesleğe girenlerin yukarıdaki şartlar gerçekleşse dahi birinci sınıfa ayrılabilmeleri için, en az bir yükselme süresini meslekte geçirmeleri zorunludur.

Birinci sınıfa ayrılma incelenmesine tabi tutulacaklar hakkında yeniden inceleme ve itiraza ilişkin hükümler uygulanır.

Madde 3- (Değişik) Ehliyet Bakımından:

İlgililerin meslek yaşamı boyunca tabi tutuldukları yükselme incelemelerinden, yükselmeden geri bırakılma iki (A) yükselmeye, mümtazen yükselme iki (B) yükselmeye tekabül etmek suretiyle yapılan değerlendirmede yükselmelerin yarıdan fazlasının tercihli (B) olması, son yükselmenin de (A) defteri ile yapılmaması gerekir. Terfi barajının eşitliği halinde, son yükselmenin mümtazen yapılması ve yükselmeden geri bırakılmasının mevcut olmaması durumunda Kurulca ilgilinin birinci sınıfa ayrılabilmesi konusunda değerlendirme yapılabilir. (26.05.1994)

Hâkimlik ve Cumhuriyet Savcılığı dışındaki bir yıldan fazla bir hizmetin sayılması nedeniyle derece yükselmesini (A) defteri ile yapanların bu yükselmeleri hesaplamada nazara alınmaz. (24.01.1991)

Son yükselmenin A defterinde yapılmış olması halinde, bunun nedenleri, ilgilinin çıkardığı iş miktarı ve diğer belgeleri üzerinde durularak bu hal lehe takdir olunabilir.

Bölge İdare Mahkemelerine, İdare Mahkemelerine ve Vergi Mahkemelerine Danıştay Tetkik Hâkimliği ve Savcılığından Hâkim olarak atananlar ile halen Danıştay Tetkik Hâkimliği ve Savcılığı görevlerinde bulunanların gizli tezkiye varakalarındaki çok iyi-mümtaz, iyi-tercih, orta (A) defteri karşılığı olarak, bunların dışında bu mahkemelere hâkim olarak atananların ise eski kurumlarından aldıkları gizli tezkiye varakalarındaki değerlendirmeler Kurulca takdir ve tayin edilerek, birinci sınıf incelemesi yapılabilir.

Birinci dereceye yükselmelerine rağmen hâkimlik ve savcılık mesleğinde 2802 sayılı Yasanın 32 nci maddesinde belirtilen 10 yıllık süreyi fiilen doldurmamaları nedeniyle birinci sınıfa ayrılma incelemesine giremeyenler birinci dereceye yükseldikleri tarihten itibaren, birinci sınıfa ayrılma incelemesine girip ayrılamayanlar ise inceleme tarihinden itibaren her iki yılda bir derece yükselmesi incelemesine alınmak suretiyle ilgililerin birinci sınıfa ayrılma incelemesine ilişkin itibari derece yükselmeleri tespit edilerek yükselme barajı hesabı yapılır. İtibari derece yükselmeleri ilgililerin açık siciline işlenir.

Bu hesaplamada; değerlendirmeye esas alınmayan hizmet süresi en az bir yıl olduğu takdirde bu süreye ilişkin olarak Yargıtay, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinden geçen iş ve notlar da bilgi olarak Kurula sunulur.

Birinci Sınıfa ayrılamayanların sonraki incelemelerinde, Yargıtay, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerince verilen notlar ve derece yükselmesine esas olan diğer hususlar gözönünde bulundurularak bir sonuca varılır.

Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararının 13 üncü maddesinin (B) bendi itibari derece terfisi yapacak olanlar için de uygulanır. Birinci sınıfa ayrılma incelemesine girip ayrılamayacağına karar verilenlerden sonraki inceleme dönemlerinde anılan maddede sayılan disiplin cezaları veya mahkumiyetleri nedeniyle itibari derece terfileri ertelenenlerin birinci sınıfa ayrılma incelemeleri de itibari derece terfii tarihine kadar ertelenir.

Birinci sınıf incelemesine tabi tutulacak olanlar ile birinci sınıfa ayrılamayanların, iş bölümü gereği ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde görevlendirilen Cumhuriyet Savcıları bu görevlerinde değerlendirme süresinin en az yarısı kadar çalışmaları şartıyla Yargıtay’dan geçirilen iş miktarı, not oranı gözetilmeksizin ağır ceza Cumhuriyet Başsavcıları tarafından haklarında doldurulan sicil fişleri, müfettiş hal kağıtları ile sicillerindeki diğer belgeler birlikte değerlendirilerek sonuca varılır.

Madde 4- Hükümlülük Bakımından:

a )Mesleğin vakar ve onuruna dokunan veya kişisel haysiyet ve itibarını kıran veya görevle ilgili herhangi bir suçtan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak,

b )Meslekten çıkarmayı, yer değiştirmeyi veya yükselmeden geri bırakılmayı gerektiren bir eylem nedeniyle, disiplin yönünden soruşturma veya kovuşturma altında bulunmamak.

Madde 5- Disiplin Bakımından:

a) Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci Maddesine göre yer değiştirme cezası almamış olmak,

b)Hâkimler ve Savcılar Kanununun 65, 66 ve 67 nci maddelerinde sayılan kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması veya derece yükselmesinin durdurulması cezalarını aynı türden olmasa bile birden fazla almamış olmak,

Gerekir.

Yukarıdaki (b) bendinde sayılan cezalardan sadece birinin alınması halinde bu cezaya neden olan fiilin niteliği göz önünde tutularak birinci sınıfa ayrılmaya engel olup olmayacağı Kurulca takdir edilir.

Madde 6- 4 ncü maddenin a ve b bentlerinde yazılı soruşturma ve kovuşturma sonucu alındığında, inceleme yapılır ve birinci sınıfa ayrıldıkları takdirde ayrılış tarihi, emsalinin ayrıldığı tarihten geçerli olur.

İNCELEME YÖNTEMİ

Madde 7- Hâkimler ve Savcılar Kanununun 32 ve 22 nci maddeleri gereğince düzenlenen liste Kurula sunulurken, ilgililerin sicilleri, not durumları, varsa soruşturma ve kovuşturma dosyaları ile diğer tüm bilgi ve belgeleri, Bakanlıkça hazır bulundurulur.

Birinci Sınıfa ayrılmayanların listesi 2 yıl sonra tekrar hazırlanarak Hâkimler ve Savcılar Kanununun 22 nci maddesi gereğince işlem yapılır.

Ancak, Hâkimler ve Savcılar Kanununun 32 nci maddesinin d, e ve f bentlerinde belirtilen sebeplerle birinci sınıfa ayrılmayanlar, cezaları sicilden silinmediği sürece ikinci defa birinci sınıf incelemesine tabi tutulmazlar.

YÜRÜRLÜK

Madde 8- Yukarıda belirtilen İlkeler Resmi Gazete de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

DEĞİŞİKLİK YAPAN İLKE KARARLARI

Adli Ve İdari Yargı Hâkim Ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler Ve Savcılar Kanununun 32 Ve 118 İnci Maddeleri Uyarınca Tesbit Edilen Birinci Sınıfa Ayrılma Esaslarına İlişkin Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararını Değiştiren İlke Kararları

Bu ilke kararının;

1. 3 üncü maddesini değiştirilen İlke Kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, 30.01.1986 gün ve 33/4 sayılı kararı ile kabul edilerek, 20.02.1986 gün ve 19025 sayılı,

2.3 üncü maddesini değiştiren İlke Kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, 25.01.1988 gün ve 20 sayılı kararı ile kabul edilerek, 19.02.1988 gün ve 19730 sayılı,

3.3 üncü maddesinin sonuna fıkra eklenmesine dair İlke Kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, 30.01.1989 gün ve 67 sayılı kararı ile kabul edilerek, 21.02.1989 gün ve 20087 sayılı,

4.3 üncü maddesinin 2 ve 5 inci fıkralarını değiştiren İlke Kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 22.01.1990 gün ve 14 sayılı kararı ile kabul edilerek 05.03.1990 gün ve 20452 sayılı,

5.3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasını değiştiren İlke Kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24.01.1991 gün ve 37 sayılı kararı ile kabul edilerek, 27.02.1991 gün ve 20799 sayılı,

6.3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının değiştirilmesine ilişkin İlke Kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca kabul edilerek, 26.05.1994 gün ve 21941 sayılı,

7.2 nci maddesinin 1 ve 3 üncü fıkralarının değiştirilmesi, 5 inci fıkrasının yürürlükten kaldırılması 16.3.1997 gün ve 22935 sayılı,

8.3 üncü maddesinin 5 inci fıkrasının değiştirilmesi, 16.5.2001 gün ve 24404 sayılı

Resmi Gazetelerde yayımlanmıştır.


No Comments yet, be the first to reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.