BİRİNCİ SINIF OLMA ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

Karar No: 6
Karar Tarihi: 23/1/2006
KAPSAM

Madde 1 – (1) Tespit edilen bu esaslar, Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları hakkında uygulanır.

KANUNİ DAYANAK

Madde 2 – (1) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değişik 15 inci maddesi uyarınca hâkim ve savcıların birinci sınıf olmalarına karar verilmesinin esasları düzenlenmiştir.

BİRİNCİ SINIF OLMA İNCELEMESİNİN GENEL ŞARTLARI

Madde 3 – (1) Hâkim ve Savcıların birinci sınıf olmalarına karar verilebilmesi için

a) Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra meslekte 3 yıl süre ile başarılı görev yapmaları,

b) Birinci Sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş olmaları,

gerekir.

BİRİNCİ SINIFA AYRILAN HAKİM VE SAVCININ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARI

Madde 4 – (1) Bir Hakim veya Cumhuriyet Savcısının birinci sınıfa ayrıldıktan sonra, birinci sınıf olma incelemesine esas çalışmasının başarılı olup olmadığının değerlendirilmesi;

a) Müfettiş hal kağıtlarına,

b) İş cetvellerine,

c) Not oranına,

d) Diğer bilgi ve belgelere,

göre yapılacaktır.

(2) Bu hususların bir arada değerlendirilmesi sonucunda, Hakim ve Cumhuriyet Savcısının çalışmasının başarılı olup, olmadığı tespit edilmiş olacaktır

(3) İş bölümü gereği ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde görevlendirilen Cumhuriyet Savcılarının bu görevlerde birinci sınıf olma incelemesine esas sürenin en az yarısı kadar çalışmaları koşulu ile, Yargıtay’dan geçirilen iş miktarı, not oranı gözetilmeksizin; Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcıları tarafından haklarında doldurulan sicil fişleri, müfettiş hal kağıtları ile sair bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilerek sonuca varılır.

BAŞARILI SAYILMAK İÇİN GEREKLİ NOT ORANI VE İŞ YÜZDESİ

Madde 5 – (1) Birinci sınıfa ayrılan hakim ve Cumhuriyet savcılarının bulunduğu bölgede başarılı sayılabilmeleri için birinci sınıfa ayrıldıktan sonraki üç yıllık sürede geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından hakimlerin en az % 70′ini, Cumhuriyet savcılarının en az % 80′ini, çıkarmaları ve bu işlerden Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinden aldıkları çok iyi ve iyi not oranının % 70′e, ulaşması şarttır.

(2) Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinden geçen işlerden aldıkları çok iyi ve iyi not oranları Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında mümtazen yükselme için belirlenen oranlara ulaşan hakim ve Cumhuriyet savcılarının, baktıkları işlerin % 50’sini çıkarmaları halinde bu işlerin miktar ve mahiyetine bakılarak çalışmalarının başarılı olup, olmadığına Yüksek Kurulca karar verilebilir.

(3) Haklı sebepler ve hizmet koşulları nedeniyle belirtilen asgari nispetlerden az iş çıkarılması hali Yüksek Kurulca takdir edilerek lehe değerlendirilebilir.

(4) Ayrıca üç yıllık süre içinde emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından; Ağır Ceza Mahkemesinde 750, Asliye Hukuk Mahkemesinde 2250, Asliye Ceza Mahkemesinde 2100, Sulh Hukuk ve Sulh Ceza Mahkemelerinde 3000, Ticaret Mahkemesinde 1500, İş Mahkemesinde münferit işlerde 1500, seri işlerde 3000, Kadastro Mahkemesinde 1500, İcra Ceza İşlerinde 3750 ve İcra Hukuk İşlerinde 3000 dosyayı sonuçlandırıp karara bağlayan, Cumhuriyet Savcılıklarına geçen yıllardan devreden ve gelen işlerden ise 3600 hazırlık, 12000 ilamat evrakını sonuçlandıran ve sicilindeki belgelere göre üstün bir liyakat gösterdiğine kanaat getirilenlerin de başarılı olduklarına Kurulca karar verilebilir.

Ancak Yargıtay’da incelenmiş olan karar ve layihalardan aldıkları zayıf notların genel not toplamına göre % 2′yi geçmemesi gerekir.

YÜKSEK MAHKEMELER, BÖLGE ADLİYE VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ İLE ADALET BAKANLIĞINDA GÖREV YAPAN HAKİM VE SAVCILARIN DURUMU

Madde 6 – (1) Yargıtay ve Danıştay’dan iş geçirmeleri mümkün olmayan hakim ve savcıların birinci sınıf olma incelemelerinde, ilgilinin durumuna göre haklarında düzenlenen fişler ve müfettiş hal kağıtlarındaki bilgiler esas tutularak Yüksek Kurulca karar verilir.

(2) Görev yeri itibariyle Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinden iş geçirmeleri mümkün olmayan, haklarında fiş düzenlenemeyen ve müfettiş hal kağıdı bulunmayan hakim ve savcıların birinci sınıf olma incelemeleri, özlük dosyasındaki bilgi ve belgeler değerlendirilmek suretiyle Yüksek Kurulca yapılır.

BİRİNCİ SINIFA AYRILMAYI GEREKTİREN NİTELİKLERİN YİTİRİLMESİ

Madde 7 – (1) Birinci Sınıfa ayrılmayı gerektiren niteliklerin yitirilip yitirilmediği tespitinde 2802 sayılı Kanunun 32 nci maddesindeki birinci sınıfa ayrılmanın şartlarına ve bu maddeye dayanılarak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca çıkarılan İlke Kararlarında öngörülen niteliklerin yitirilip yitirilmediğine bakmak gerekir. Kanun ve İlke Kararına göre aşağıdaki hallerden birinin gerçekleşmesi halinde birinci sınıfa ayrılma niteliklerinin yitirildiği sonucuna varılacaktır.

(2) Hükümlülük Bakımından:

a) Mesleğin vakar ve onuruna dokunan veya kişisel haysiyet ve itibarını kıran veya görevle ilgili herhangi bir suçtan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak,

b) Meslekten çıkarmayı, yer değiştirmeyi veya yükselmeden geri bırakılmayı gerektiren, bir eylem nedeniyle kovuşturma altında bulunmamak,

(3) Disiplin Bakımından:

a) Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesine göre yer değiştirme cezası almamış olmak,

b) Hakimler ve Savcılar Kanununun 65, 66 ve 67 snci maddelerinde sayılan “kınama”, “kademe ilerlemesinin durdurulması” veya “derece yükselmesinin durdurulması” cezalarını aynı türden olmasa bile birden fazla almamış olmak,

c) Meslekten çıkarmayı, yer değiştirmeyi veya yükselmeden geri bırakılmayı gerektiren bir eylem nedeniyle disiplin yönünden soruşturma altında bulunmamak,

gerekir.

(4) Yukarıda “b” bendinde sayılan cezalardan sadece birinin alınması halinde bu cezaya neden olan fiili niteliği göz önünde tutularak birinci sınıfa ayrılmanın yitirilip yitirilmediği Kurulca takdir edilir.

MÜKTESEP HAK

Madde 8 – (1) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca birinci sınıf olmalarına karar verilen Hakim ve Cumhuriyet Savcıları için bu uygulama bir müktesep hak teşkil edeceğinden şartların sonradan kaybedilmiş olması nedeni ile geri alınmaz.

İNCELEME USULÜ VE ZAMANI

Madde 9 – (1) Birinci sınıf olma incelemesi 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen dönemler esas alınarak yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarının son günlerinden geçerli olmak üzere yapılır.

(2) Kanunda ve İlke Kararında sayılan kesin engeller dışında birinci sınıf olamayacağına karar verilen hakim ve savcıları iki yıl geçmedikçe tekrar incelemeye tabi tutulmazlar.

(3) Bu inceleme sırasında da yukarıdaki maddelerde başarılı sayılmak için gerekli görülen iş yüzdeleri, not oranları ve diğer hususlar aranır.

KALDIRILAN HÜKÜMLER

Madde 10 – (1) 19/2/1988 gün 19730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25/1/1988 gün ve 20 sayılı Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak En Yüksek Ek Gösterge ve Yüksek Hakimlik Tazminatı Esaslarına Dair Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK

Madde 11 – (1) Yukarıda belirtilen İlkeler Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


No Comments yet, be the first to reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.