2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 39-40 VE 41′İNCİ MaddeLERİNE GÖRE ADLİ YARGI HÂKİMLİK VE CUMHURİYET SAVCILIĞI İDARİ YARGI HÂKİMLİK VE SAVCILIK MESLEĞİNE KABUL ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

(17.05.1983 gün ve 18050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Karar No: 7
Karar Tarihi: 18.04.1983

KAPSAM

Madde 1- Tespit edilen bu esaslar:

a ) Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olan eski Hâkim ve Savcılar,

b ) Hâkimlik ve Savcılık mesleğinden kendi istekleriyle çekilen veya emekli olanlardan tekrar mesleğe dönmek isteyen eski Hâkim ve Savcılar,

c ) Profesör ve Doçentlerden Hâkim ve Savcılık mesleğine atanmak isteyenler,

d ) Hâkimlik ve Savcılık mesleğine atanmak isteyen Avukatlar,

hakkında uygulanır.

MUVAZZAF ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAYIP TERHİS OLAN ESKİ HÂKİM VE SAVCILAR

Madde 2- 16.03.1997 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İlke Kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

HÂKİMLİK VE SAVCILIK MESLEĞİNDEN KENDİ İSTEKLERİYLE ÇEKİLEN VEYA EMEKLİ OLANLARDAN TEKRAR MESLEĞE DÖNMEK İSTEYEN ESKİ HÂKİM VE SAVCILAR

Madde 3- Hâkimlik ve Savcılık yapmış olanlar hakkında mesleğe kabul kararı verilebilmesi için:

a )Sicilleri ve başarı durumlarına,

b )Kıdem ve derecelerine,

c ) Hizmet süresi, görev yeri ve nevine,

d ) Sağlık ve yaş durumlarına,

Göre çalışmalarından yararlanılabileceğine kanaat getirilmiş olması gerekir.

PROFESÖR VE DOÇENTLERDEN HÂKİMLİK VE SAVCILIK MESLEĞİNE ATANMAK İSTEYENLER

Madde 4- Profesör ve Doçentler hakkında mesleğe kabul kararı verilebilmesi için;

a ) Sicillerine ve başarı durumlarına,

b ) Kıdem ve derecelerine,

c )Sağlık ve yaş durumlarına,

Mesleğe kabulde aranan diğer nitelikleri taşımalarına göre çalışmalarından yararlanılabileceğine kanaat getirilmiş olması gerekir.

HÂKİMLİK VE SAVCILIK MESLEĞİNE ATANMAK İSTEYEN AVUKATLAR

Madde 5- (Değişik) Avukatların Hâkimlik ve Savcılık mesleğine kabul olunabilmeleri için;

a ) Beş yıldan fazla avukatlık yapmış olmak,

b ) 35 yaşını geçmemiş olmak,

c ) Avukatlık yaptığı süre içerisinde mesleğe kabullerine mani bir disiplin cezası olmamak,

d ) Bilimsel güç ve ahlaki metanet sahibi bulunduklarının Baro ve Adalet Encümenlerince tespit edilmiş bulunmak,

e ) Eylemli askerlik hizmetini yapmış olmak,

f ) Hâkimlik ve Savcılık görevlerinden sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketlerini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

g ) Yabancı ile evli olmamak,

h )Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyet bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

i )Hâkimlik ve Savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,

j )Başvuru tarihinde siyasi parti üyesi olmamak,

Şarttır.

2576 SAYILI YASANIN GEÇİCİ BİRİNCİ MADDESİNE GÖRE MESLEĞE KABULÜNÜ İSTEYENLER

Madde 6- 16.03.1997 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İlke Kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

BAŞVURU USULÜ

Madde 7- Başvuru, Adalet Bakanlığı’na hitaben yazılmış dilekçe ile yapılır.

Dilekçeler doğrudan doğruya Adalet Bakanlığı’na verilebileceği gibi, bulundukları yer Cumhuriyet Savcılıkları aracılığı ya da posta ile Adalet Bakanlığına gönderilir.

ARANACAK BİLGİ VE BELGELER

Madde 8- Mesleğe kabul için aşağıdaki bilgi ve belgeler aranır;

a )Nüfus cüzdanı noterden onaylı örneği,

b ) Diploma noterden onaylı örneği,

c ) Askerlik Terhis belgesi,

d )Yabancı ile evli bulunmadığına dair belge,

e ) Mesleki kudret ve ehliyeti hakkında Baro ve Adalet Komisyonlarınca düzenlenecek mazbata,

f ) Son beş yıl içerisindeki dava dilekçe ve layihalarından her yıl için en az bir örnek,

Sağlık Kurulu raporu,

a) Geçmişte hükümlülüğü bulunup bulunmadığına dair belge,

b ) Dört adet personel bilgi isteme fişi,

c ) Mal beyannamesi, özgeçmişi ve dört adet 6×9′luk fotoğraf ile varsa yayınlanmış eserleri,

d ) Kamu Kurumlarında çalışanların sicil özetleri,

e ) Bütün memuriyet hayatı boyunca almış oldukları gizli tezkiye varakaları, varsa müfettiş veya üst mercilerce hakkında düzenlenen rapor ve bilgiler,

f) Halen disiplin kovuşturması altında bulunup bulunmadığına dair bilgi,

Hâkimlik ve Savcılık mesleğinden kendi istekleriyle çekilen veya emekli olup da, tekrar mesleğe dönmek isteyenlerden mal beyannamesi , sağlık, hükümlülük, kovuşturma bakımlarından mesleğe kabule mani halin bulunup bulunmadığına dair bilgi ve belgeler istenir.

Profesör ve Doçentlikten ve kamu kurumları Avukatlığından Hâkimlik ve Savcılık mesleğine atanmak isteyenlerden (a), (b) ve (c) fıkralarında sayılan belgelerin dışında kalan bilgi ve belgeler istenir.

BELGELERİN TAMAMLANMASI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM

Madde 9- Belgeler tamamlandıktan ve araştırmalar sonuçlandıktan sonra başvuruda bulunanların mesleğe kabulleri hususunda bir karar verilmek üzere, toplanan bilgiler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunulur.

MÜLAKAT

Madde 10- Belgeleri Kurula sunulan ilgililer, tesbit edilecek günde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Mülakata tabi tutulur. Mülakatta mesleğe kabul kararı verileceklerin, ifade, konuyu kavrayıp özetleme ve değerlendirme yeteneğine, davranış, fiziki durumuna ve temsil yeteneğine bakılır.

TAKDİR HAKKI

Madde 11- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu mesleğe kabul kararında ilgililerin tüm bilgi ve belgelerini değerlendirerek takdir hakkını kullanır.

MESLEĞE KABUL EDİLMEYECEK OLANLAR

Madde 12- (Değişik) Adli ve İdari Yargı Hâkimlik Mesleğine;

a )Meslekten çıkarma cezası alanlar,

b )Meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler,

c)Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde çekilme istekleri kabul edilmeyenler ile görevlerini bırakanlar,

d )Siyasi partilere girmeleri nedeniyle 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 51 inci maddesinin son fıkrası uyarınca meslekten çekilmiş sayılanlar ile mesleğe yeniden kabul için başvuru tarihinde Siyasi Parti üyesi olanlar,

e )Meslekte iken yer değiştirme cezası alanlar,

Kabul edilmezler.

KARARLARIN GEÇERLİLİĞİ VE ATAMA

Madde 13- Mesleğe kabul kararları mesleğe kabuldeki nitelikleri yitirmemek koşuluyla iki yıl için geçerlidir.

Mesleğe kabul kararı verilmiş olması atama zorunluluğu doğurmaz.

Atamalar, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yapılır.

GEÇİCİ MADDE- Bu ilke kararının yayımlanmasından önce mesleğe kabul edilenler hakkında evvelce benimsenen esas ve ilkeler uygulanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 14- Bu ilke kararı Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


No Comments yet, be the first to reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.