ADLİ YARGI HÂKİMLERİ VE CUMHURİYET SAVCILARI İLE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI HAKKINDA 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 55 İNCİ MADDESİ UYARINCA TESBİT EDİLEN YILLIK ARA VERMEDEN (ADLİ TATİL) YARARLANMA KOŞUL VE YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

Karar No: 8
Karar Tarihi: 06.06.1983

Hâkim ve Savcılar, Usul Kanunlarında gösterilen yıllık aravermeden yararlanırlar.

I. ADLİ YARGI

1.Ağır Ceza Mahkemesi bulunan il ve ilçelerdeki hâkimlerden yıllık aravermeden faydalanacaklar hakkında bu İlke Kararında belirtilen koşul ve yöntemlere göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca düzenlenecek kararlar, en geç her yılın haziran ayının birinci günü Bakanlığa gönderilir. Bu yerlerdeki hâkimlerden hangilerinin yararlanacağı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca saptanan ilkelere göre Bakanlıkça belirlenir.

2.Çift hâkimli asliye mahkemesi bulunan yerlerde, yıllık aravermeden hukuk ve ceza hâkimlerinden hangilerinin o yıl yararlanacağı hususu ile çift hâkimli asliye mahkemesi bulunan yerlerdeki sulh ve sorgu hâkimlerinden hangilerinin yıllık aravermeden yararlanıp yararlanamayacakları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca kadro, iş durumu ve sıra gözetilerek tespit edilip Bakanlığa bildirilir.

3.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcıları ile Danıştay Savcılarından hangilerinin yıllık aravermeden yararlandıracağı hususu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun İlke Kararları doğrultusunda; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ve Danıştay Başsavcılığınca en geç her yılın haziran ayının birinci gününe kadar Bakanlığa bildirilir.

4.Cumhuriyet Savcı, Cumhuriyet Savcı Başyardımcısı, Cumhuriyet Savcı Yardımcılarının yıllık aravermeden, Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcılarının (mülhakatta görevli olanlarla birlikte) hizmetin aksamadan yürütülmesi göz önünde bulundurularak yapacağı teklif üzerine Adalet Bakanlığınca yıllık aravermeden kimlerin yararlanacağı belirlenir.

5.Kadastro Hâkimleri ile müstemir yetkili ile Kadastro Hâkimliği görevini ifa eden hâkimlerle müstakilen iş mahkemelerine bakan hâkimlerin yıllık aravermeden yararlanmaları; tatil süresince hangi hâkimlerin yerlerine bakacağı bir önceki yıllık aravermeden yararlananlar da göz önünde bulundurularak, Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca tesbit edilip bildirildikten sonra Adalet Bakanlığınca belirlenir.

II.İDARİ YARGI:

1.Bölge İdare Mahkemesi Başkanının en geç her yılın Haziran ayının birinci gününe kadar yapacağı öneri üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca her Bölge İdare Mahkemesi Merkezinde İdare ve Vergi Mahkemesi Başkan ve Üyeleri arasından görevlendirilecek üç hâkimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulur. Bölge Mahkemesi merkezindeki diğer hâkimler yıllık aravermeden faydalandırılır.

2.Bölge merkezi dışında bulunan birden ziyade İdare ve Vergi Mahkemelerindeki idari yargı hâkimlerinin, her yıl sıra gözetilerek bir mahkeme başkanı ile iki üyesi nöbetçi kalmak suretiyle yıllık aravermeden yararlanmaları Adalet Bakanlığınca belirlenir.

3.İşi çok olan Bölge İdare Mahkemesi merkezinde Bölge İdare Mahkemesi Başkanının önerisi üzerine yeteri kadar yedek üye nöbetçi olarak görevlendirilir.

4.Yıllık araverme süresinde nöbetçi mahkeme olarak görev yapan Kurul, İdari Yargı Adalet Komisyonu görevini de yürütür.

A.YILLIK ARAVERMEDEN YARARLANAMIYACAK OLANLAR

1.O yıla ait senelik iznini kullanmış bulunan hâkim ve savcılar yıllık aravermeden yararlanamazlar.

2.Bir önceki yıl yıllık aravermeden yararlanmayarak nöbetçi kalan hâkim ve savcılardan rapor almak suretiyle görevine devam etmeyenler yıllık aravermeden yararlanamazlar.

3.Ad çekme suretiyle atanan hâkim ve savcılar yıllık aravermeden yararlanamazlar.

4.Kadro durumu müsait olmadığı hallerde hâkim ve savcılar yıllık aravermeden faydalanamazlar.

5.Bölge merkezi dışında tek kurul halinde çalışan İdare veya Vergi Mahkemeleri başkan ve üyeleri yıllık aravermeden yararlanamazlar.

A.ORTAK HÜKÜMLER

1.Yıllık araverme başladığında başka yere ataması yapılıp o yerde çalışmak üzere yetki verilen hâkim ve savcının yıllık aravermeden yararlanıp yararlanamayacağı hususu Adli ve İdari Yargı Adalet Komisyonları ile Cumhuriyet Savcısının önerileri üzerine Bakanlıkça belirlenir.

2.Bir önceki yıl yıllık aravermeden yararlanmayan hâkim ve savcılar zorunluluk olmadıkça nöbetçi bırakılamazlar.

3.Karı-Koca hâkim ve savcıların durumları gözönünde bulundurulur.

Yukarıda belirtilen İlkeler Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


No Comments yet, be the first to reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.