CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

Kanun No: 4769
Kabul Tarihi : 29/07/2002
Resmi Gazete Tarihi: 02/08/2002
Resmi Gazete Sayısı: 24834

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, KURULUŞ VE GÖREV

AMAÇ

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı olan nitelikli personelin yetiştirilmesi ve mesleki eğitimlerinin sağlanması amacıyla Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerinin kuruluş, görev ve teşkilatı ile bu merkezlerde verilecek eğitime ve diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2 – Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapacak personelden idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimi ile bu kurumlarda görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini kapsar.

KURULUŞ

Madde 3 – Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı olan personeli yetiştirmek ve mesleki eğitimlerini vermek üzere Ankara’da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi kurulmuştur. Bu Genel Müdürlüğe bağlı olarak, dört ilde daha bölge eğitim merkezi kurulabilir.

Bu Kanunda geçen “eğitim merkezi” ve “eğitim merkezleri” terimi, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerini ifade eder.

GÖREV

Madde 4 – Eğitim merkezlerinin görevleri şunlardır:

1. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelini mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazanmış, hukuk devletine ve insan haklarına saygılı, adalet, onur ve tarafsızlık duygularına sahip kişiler olarak yetiştirmek ve bu görevlere hazırlamak,

2. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinden idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimini, bu kurumlarda görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini yapmak,

3. Eğitime tabi tutulacaklara genel hukuk bilgisi, insan hakları, yönetim hukuku, ceza ve infaz hukuku, toplumsal ilişkiler, sosyal hizmetler ve bedensel ve toplu savunma sporları gibi alanlarda eğitim vermek,

4. Konferans, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek,

5. Personelin yetiştirilmesi için kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

İKİNCİ KISIM : EĞİTİM MERKEZLERİNİN TEŞKİLATI

BİRİNCİ BÖLÜM : EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 5 – Eğitim merkezleri, müdür, müdür yardımcısı ile bir bürodan oluşur.

EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

Madde 6 – 1. Eğitim merkezi müdürünün görevleri şunlardır:

a) Eğitim merkezini yönetmek ve temsil etmek,

b) Eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak ve bu konuda uygun göreceği tedbirleri almak,

c) Öğretim kadrosunda çeşitli nedenlerle boşalma veya görevlilerin mazereti hallerinde boş kadrolar dolduruluncaya kadar veya mazeretlerinin devamı süresince öğretim görevlilerini uzmanlıklarına uygun yerlerde geçici olarak çalıştırmak,

d) Yıllık eğitim ve çalışma programını hazırlayarak Eğitim Kurulunun onayına sunmak,

e) Eğitim görenler için ders ve konferanslar dışında sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmalarını sağlamak,

f) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak,

2. Müdür yardımcıları, eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışması için Müdür tarafından verilen görevleri yaparlar,

3. Büronun oluşumu ve görevleri yönetmelikte düzenlenir.

MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILARININ ATANMASI

Madde 7 – Eğitim merkezi müdürü, birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları arasından; müdür yardımcısı ise meslekte en az beş yıl görev yapmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları veya üniversite öğretim elemanları arasından muvafakatları alınmak suretiyle, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünün önerisi üzerine Adalet Bakanınca dört yıl için atanırlar. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler.

Müdür ve müdür yardımcıları hakkında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Bakanlık merkez kuruluşunda çalışan hakim ve savcılara ilişkin hükümleri uygulanır. Üniversite öğretim elemanlarının hakları saklıdır.

İKİNCİ BÖLÜM : EĞİTİM KURULU VE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

EĞİTİM KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

Madde 8 – 1. Eğitim merkezinin danışma organı olan Eğitim Kurulu, Adalet Bakanlığında Bakanın başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Adalet Bakanlığı Müsteşarı,

b) Yargıtayın kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye,

c) Danıştayın kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye,

d) Yükseköğretim Kurulunun, Ankara’daki üniversitelerin ceza ve ceza usul hukuku anabilim dalından seçeceği bir öğretim üyesi ile eğitim bilimleri, sosyoloji, psikoloji veya sosyal hizmetler alanlarından seçeceği iki öğretim üyesi,

e) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü,

f) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Eğitim Daire Başkanı ve Türkiye Barolar Birliğinin seçeceği bir temsilci,

g) Eğitimden sorumlu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı.

Seçimle gelen üyelerin görev süreleri dört yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.

Eğitim Kurulu her üç ayda en az bir defa toplanır. Başkan gerekli gördüğü hallerde Kurulu toplantıya çağırabilir.

Adalet Bakanının bulunmadığı zamanlarda Eğitim Kuruluna Adalet Bakanlığı Müsteşarı başkanlık eder.

Eğitim Kurulunun sekreterlik görevi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.

2. Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin temel ilkeleri belirlemek ve kararlar almak,

b) Eğitim merkezi müdürlüklerince hazırlanan yıllık eğitim ve çalışma programlarını incelemek ve onaylamak,

c) Eğitim merkezlerinin görevleri ile ilgili olarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan yönetmelik ve genelgeleri incelemek,

d) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerce verilen diğer görevleri yapmak.

6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Eğitim Kurulu üyelerine ayda iki toplantıyı geçmemek üzere her toplantı için (1000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur ücreti ve huzur hakkı ödenir.

Eğitim Kurulunun toplantı, çalışma esas ve usulleri ile diğer konular yönetmelikle düzenlenir.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

Madde 9 – Eğitim merkezlerinin öğretim görevlileri, Adalet Bakanının istemi üzerine ilgili kurum, kuruluş veya kurulun yetkili organlarınca ek görevle görevlendirilmeleri uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyeleri, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları, meslekte fiilen on yılını tamamlamış hakim ve Cumhuriyet savcıları ile avukatlar, ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolörleri, ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri, doktorları, psikologları, psikiyatristleri, pedagogları, sosyal çalışmacıları ve öğretmenleri ile diğer uzmanlardan oluşur.

Öğretim görevlileri, bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen eğitime ilişkin görevleri yaparlar. Bu görevlerin yerine getirilmesinde uyulacak esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM : EĞİTİM MERKEZLERİNE KABUL, EĞİTİM, SINAV VE ATAMA

EĞİTİM MERKEZLERİNE KABUL

Madde 10 – Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime, cezaevlerinin ihtiyacına göre ve Adalet Bakanlığınca belirlenecek sayıda Devlet Memurluğu Sınavında başarılı olan adaylar arasından idare memurluğu öğrenciliği için Adalet Bakanlığınca, infaz ve koruma memurluğu için adli yargı adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav ve mülakatta başarılı olanlar alınır. Adaylara eğitim süresince (3000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık harçlık ödenir. Bu harçlıklardan damga vergisi hariç, herhangi bir kesinti yapılmaz.

EĞİTİM SÜRESİ VE EĞİTİM SONU SINAVI

Madde 11 – Hizmet öncesi eğitimin süresi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumları için belirlenen en az bir, en çok iki öğretim yılı olup, bu süre Eğitim Kurulunca belirlenir. Hizmet öncesi eğitimde, yirmi güne kadar hastalık sebebiyle izinli geçirilen süreler eğitimden sayılır.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapan personelin, aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre eğitim merkezlerinde yaptırılır.

Aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerinin süresi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü veya uygulamalı sınava tabi tutulurlar. İdare memurluğu ve infaz ve koruma memurluğu, öğrencilerinden hizmet öncesi eğitimi başarıyla tamamlayanlar, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar.

Başarılı olamayanların eğitim merkezi ile ilişiği kesilir; ödenen harçlık ve yapılan masraflar talep edilmez.

DÖRDÜNCÜ KISIM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

EĞİTİM MERKEZİ PERSONELİNİN ATANMASI VE ÖZLÜK İŞLEMLERİ

Madde 12 – Eğitim merkezlerinde görev yapan müdür ve müdür yardımcısı dışındaki personelin atanması ve her türlü özlük işlemleri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yürütülür. Bunlar hakkında Devlet Memurları Kanunu ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri uygulanır.

EĞİTİM MERKEZLERİNİN DENETİMİ

Madde 13 – Eğitim merkezleri, adalet müfettişlerince denetlenir. Ayrıca müdür ve müdür yardımcıları dışındaki personel, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce de denetlenir.

YATILI TESİSLER, GİDERLER

Madde 14 – Eğitim görenlerin konaklamalarını sağlamak için eğitim merkezlerinde Adalet Bakanlığınca yatılı tesisler kurulabilir. Bunlara ayrıca yemek çıkarılır. Eğitim merkezlerinde çalışan personel de, eğitim görenlere çıkarılan yemek tabelasına dahil edilir.

Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü ihtiyaçları, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmi kıyafet ve harçlıkları, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Eğitim merkezlerinde eğitim görenlerden yatak ve yemek ücreti alınmaz.

MECBURİ HİZMET

Madde 15 – Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburi hizmetle yükümlüdürler.

Hizmet öncesi eğitimi tamamlamadan eğitimden çekilenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı fazlasıyla ödemek zorundadırlar.

DERS VE EK DERS ÜCRETİ

Madde 16 – Eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilenler, sahip oldukları statünün hak ve yükümlülüğünü taşırlar. Bunlara, okuttukları ders sayısına göre Adalet Bakanlığınca tespit edilen esaslar ve bütçe kanunu hükümleri çerçevesinde ders ve ek ders ücreti verilir.

KADRO İHDASI

Madde 17 – Eğitim merkezlerinin personel ihtiyacını karşılamak ve Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

YÖNETMELİKLER

Madde 18 – Eğitim merkezlerinin teşkilat, görev, çalışma, disiplin ve denetimi ile eğitim ve öğretime ilişkin esas ve usuller, çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları, Eğitim Kurulunun toplantı, çalışma esas ve usulleri, eğitim merkezlerine kabul edilecek olanlarda aranacak nitelik ve şartlar, giyilecek resmi kıyafetler, okutulacak dersler, eğitim ve sınavların esas ve usulleri, eğitim görenlerin tabi olacakları disiplin kuralları ve diğer hususlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

GEÇİCİ MADDE

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde görev yapmakta olan idare memurları, infaz ve koruma başmemur ve memurları, aday memurları ve diğer personel, görevi aksatmamak kaydıyla ve eğitim merkezlerinin kapasitesi de göz önünde bulundurularak, gruplar halinde Bakanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda eğitim merkezlerinde adaylık hizmet içi ve görevde yükselme eğitimine tabi tutulurlar.

Geçici Madde 2 – (Ek madde: 22/12/2005-5435 S.K./49.mad)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1.8.2007 tarihine kadar 11 inci Maddenin birinci fıkrasındaki hizmet öncesi eğitime ilişkin hükümler uygulanmaz.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Madde 19 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 20 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EKLER

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : ADALET BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

(II) SAYILI CETVEL

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Unvanı Derece Serbest Kadro Tutulan Kadro

Adedi Adedi Toplam

Eğt. Mrk. Müdürü 1 5 – 5

Eğt. Mrk. Müdür Yrd. 2 5 – 5

_________ _______

Toplam 10 10

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU : ADALET BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

(I) SAYILI CETVEL

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derece Serbest Tutulan

Kadro Kadro

Adedi Adedi Toplam

GİH Eğt. M. Şube M. 1 5 – 5

GİH Memur 9 5 – 5

GİH Memur 1 4 – 4

GİH Santral Memuru 9 3 – 3

GİH Santral Memuru 10 2 – 2

GİH Ambar Memuru 6 1 – 1

GİH Ambar Memuru 7 1 – 1

GİH Ambar Memuru 8 1 – 1

GİH Ambar Memuru 9 1 – 1

THS Teknisyen 8 1 – 1

THS Teknisyen 9 2 – 2

THS Teknisyen 10 2 – 2

YHS Aşçı 10 2 – 2

YHS Aşçı 11 3 – 3

YHS Aşçı 12 4 – 4

YHS Hizmetli 10 5 – 5

YHS Bekçi 10 9 – 9

___________ ____________

Toplam 51 51

GENEL TOPLAM 61 61

KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

04/05/2004 TARİH VE 45452 S.R.G. DE YAYIMLANAN CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNİN GEÇİCİ 1.MADDESİ

Geçici Madde 1 – 29/7/2002 tarih ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte kurumlarda görev yapmakta olan idare memurları, infaz ve koruma başmemur ve memurları, aday memurlar ve diğer personel, görevi aksatmamak kaydıyla ve eğitim merkezlerinin kapasitesi de göz önünde bulundurularak, gruplar hâlinde Bakanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda eğitim merkezlerinde adaylık, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimine tâbi tutulurlar.


No Comments yet, be the first to reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.