ADALET AKADEMİSİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 17 ve 26 ncı maddeleri hükümleri gereğince, içinde yaşadığımız bilişim çağı olarak da adlandırılan süreçte yaşanan baş döndürücü değişim, gelişim ve özellikle Avrupa Birliğine uyum sürecinde hukuk ve adalet alanında yaşanan değişimler de dikkate alınarak, adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî ve askerî yargı hâkim adaylarının, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları ile askerî yargı hâkimlerinin, kurum avukatları, hukuk müşavirleri, noterler ve adalet hizmetlerine yardımcı personelin en üst seviyede yetişmeleri ve mesleki gelişmelerine ilişkin faaliyetleri içerir.

I- MESLEK ÖNCESİ EĞİTİM

Meslek öncesi eğitim; adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî ve askerî yargı hâkim adayları için ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek suretiyle ayrı ayrı programlar şeklinde gerçekleştirilir.

1- ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ EĞİTİMİ

Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî yargı hâkim adaylarının meslek öncesi eğitimleri, hazırlık eğitimi üç ay ve son dönem eğitimi dört ay olmak üzere iki safhada gerçekleştirilir.

A- Kapsamı

Adlî yargıda hâkim ve savcı adaylığına, idarî yargıda hâkim adaylığına atananlardan, Adalet Bakanlığınca Türkiye Adalet Akademisinde görevlendirilenleri kapsar.

B- Konusu

Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî yargı hâkim adayları için “Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ve İdari Yargı Hakim Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde belirlenen, eğitim programına ekli listelerde gösterilen konularda eğitim yapılır.

Ayrıca; adaylara yönelik, yurtiçi gezileri, turnuva, kişisel beceri kurslarına katılım, sinema, opera, bale ve tiyatro gibi benzeri diğer sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesine ilişkin faaliyetler yapılır.

C- Dönem ve Eğitime Alınacakların Sayısı

Adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananlar için b ir plan süresi içinde iki kez hazırlık üç kez son dönem eğitimi yapılır.

İdarî yargı hâkim adaylığına atananlar için b ir plan içinde üç kez hazırlık iki kez son dönem eğitimi yapılır.

Eğitime alınacak adayların sayısı, Adalet Bakanlığıyla yapılacak işbirliği sonucu belirlenir.

D- Yeri

Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğüdür.

2- ASKERÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ EĞİTİMİ

Askeri yargı hâkim adaylarının eğitimleri, Millî Savunma Bakanlığının talebi halinde üç ayı geçmemek üzere gerçekleştirilir.

A- Kapsamı

Askerî yargı hâkim adaylarından, Millî Savunma Bakanlığınca Türkiye Adalet Akademisinde görevlendirilenleri kapsar.

B- Konusu

Adaylara eğitim süresince öğretilecek konular, Millî Savunma Bakanlığıyla

yapılacak iş birliği sonucu belirlenir.

C -Süresi ve Eğitime Katılacakların Sayısı

Eğitim süresi ve katılacakların sayısı Millî Savunma Bakanlığıyla yapılacak iş birliği sonucu belirlenir.

D- Yeri

Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğüdür.

II- MESLEK İÇİ EĞİTİM

Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları ile askerî yargı hâkimlerinin, kurum avukatları, hukuk müşavirleri ve noterlerin hizmetlerini adil, etkin, verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilebilmeleri amacıyla –adlî ve idari yargı hakim ve savcıları için 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 20 nci maddesi ile Hâkim ve Savcıların Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi hükümleri de gözetilerek- Türkiye Adalet Akademisinde meslek içi eğitim verilir.

Meslek içi eğitim, adlî yargı hâkim ve savcıları ile askerî yargı hâkimleri, kurum avukatları, hukuk müşavirleri ve noterler için kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla her yıl için hazırlanan eğitim programlarında belirlenen şekilde, yabancı uyruklular dahil öğretim elemanları, görevlendirilenler ve diğer çalışanların katılımıyla gerçekleştirilir.

1-ADLÎ VE İDARÎ YARGI HÂKİM VE SAVCILARININ EĞİTİMİ

A- Kapsamı

Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarından, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun ilgili hükümlerine göre Türkiye Adalet Akademisinde görevlendirilenleri kapsar.

B- Konusu

Meslek içi eğitim ;

a) Staj mahkemesi hâkimleri için;

Staj mahkemesi hâkimlerinin, pedagojik formasyonlarının gelişimi ile Akademide öğretilen konularla stajda verilecek eğitim arasında uyumun sağlanması,

b) Aile mahkemesi hâkimleri için;

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması,

c) İş mahkemesi hâkimleri için;

İş ve sosyal güvenlik mevzuatında meydana gelen değişiklikler nedeniyle uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması,

d) Kadastro mahkemesi hâkimleri için ;

3402 sayılı Kadastro Kanununun uygulanmasına ilişkin teknik ve pratik bilgilerin verilmesi,

e) Çocuk mahkemesi hâkimleri için ;

Çocuk Hukukunda meydana gelen gelişme ve değişikliklerle uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi,

f) Fikrî ve sınaî haklar mahkemesi hâkimleri için ;

Fikrî ve sınaî haklar alanında meydana gelen değişiklikler ile uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi,

g) İnfaz hâkimleri için :

İnfaz hâkimlerinin uygulamada karşılaştıkları sorunların giderilmesi,

h) Cumhuriyet Savcıları için;

Cumhuriyet savcılarının ileri teknoloji yöntemlerini kullarını kullanarak delil tespiti ve değerlendirmesini yapabilmeleri,

i) Vakıflara ilişkin davalarına bakan hâkimler için;

Vakıflar hukuku alanında karşılaşılan sorunların giderilmesi,

j) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları için;

Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlanması amacıyla mevzuatımızda yapılan değişikliklerin ve yeniliklerin uygulamaya aktarılmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi,

k) İdarî yargı hakimleri için;

İdari davaların ve vergi uyuşmazlıkların çözümünde yaşanan sorunların belirlenmesi ve çözüm yollarının gösterilmesi,

l) İcra hâkimleri için;

İcra ve iflas kanununda meydana gelen değişiklik, yenilik ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi,

m) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları için;

Dünyada ve Ülkemizde meydana gelen ekonomik, sosyal, kültürel ve insan hakları alanında yaşanan değişim ve gelişmelerden toplum ve hukuk hayatını ilgilendirenler hakkında bilgilendirilmeleri,

n ) Birinci sınıfa ayrılmış ve üstü adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları için;

İlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerine İlişkin Kanuna göre, kurulacak olan bölge adliye mahkemelerinin görevleri ve bu kanuna paralel olarak hukuk ve ceza yargılaması kanununda yapılan değişiklikler,

Konularında verilir.

C- Süresi ve Katılacakların Sayısı

Eğitim süresi ve katılacakların sayısı, Adalet Bakanlığıyla yapılacak iş birliği sonucu belirlenir.

D- Yeri

Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğüdür.

2- ASKERÎ HÂKİMLERİN EĞİTİMİ

A- Kapsamı

Askerî hâkimlerden, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun ilgili hükümlerine göre Türkiye Adalet Akademisinde görevlendirilenleri kapsar.

B-Konusu

Eğitim süresince öğretilecek konular, Millî Savunma Bakanlığıyla yapılacak iş birliği sonucunda belirlenir.

C- Süresi ve Katılacakların Sayısı

Eğitim süresi ve katılacakların sayısı, Millî Savunma Bakanlığıyla yapılacak iş birliği sonucu belirlenir.

D- Yeri

Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğüdür.

3- KURUM AVUKATLARI VE HUKUK MÜŞAVİRLERİNİN EĞİTİMİ

A- Kapsamı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve talepte bulunulması halinde Yönetim Kurulunca uygun bulunacak diğer kurum, kuruluş ve kurullardan yapılacak işbirliği sonucu ilgili kurumlarınca Türkiye Adalet Akademisinde görevlendirilenleri kapsar.

B-Konusu

Eğitim süresince öğretilecek konular, ilgili kurum, kuruluş ve kurullarla yapılacak iş birliği sonucunda belirlenir.

C- Süresi ve Katılacakların Sayısı

Eğitim süresi ve katılacakların sayısı, ilgili kurum, kuruluş ve kurullarla yapılacak iş birliği sonucu belirlenir.

D- Yeri

Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğüdür.

III- HİZMET ÖNCESİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM

Hizmet öncesi eğitim; icra müdürleri, yazı işleri müdürleri, zabıt katipleri ve noter katipleri ile adalet hizmetlerine yardımcı diğer personelin eğitimiyle ilgili faaliyetler yürüten adalet meslek liseleri ve adalet yüksekokullarıyla ortak eğitim çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla, anılan kurumların bağlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu ile işbirliği çalışmalarının başlatılması,

Hizmet içi eğitim; icra müdür ve müdür yardımcıları, idari işler müdürleri, yazı işleri müdürleri, mahkemelerde görevli psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı gibi uzmanlara yönelik olarak, ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla programlar düzenlenmesi,

şeklinde gerçekleştirilir.

A- Kapsamı

Hizmet içi eğitim; icra müdür ve müdür yardımcıları, idari işler müdürleri, yazı işleri müdürleri, mahkemelerde görevli psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı gibi uzmanlardan Adalet Bakanlığınca Türkiye Adalet Akademisinde görevlendirilenleri kapsar.

B- Ko nusu

Hizmet içi eğitimin konusu, Adalet Bakanlığıyla yapılacak işbirliği sonucu belirlenir.

C- Süresi ve Eğitime Katılacakların Sayısı

Hizmet içi eğitime alınacakların sayısı, Adalet Bakanlığıyla yapılacak işbirliği sonucu belirlenir.

D- Yeri

Hizmet içi eğitimin yeri; Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğüdür.

IV- DİĞER EĞİTİM FAALİYETLERİ

Diğer eğitim faaliyetleri;

Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları, askerî yargı hâkimleri, avukatlar, noterler ve adalet hizmetlerine yardımcı diğer personel için, meslek öncesi – meslek içi ve hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetleri dışında, ilgililerinin bireysel ve kurumsal açıdan gelişmelerine yönelik olarak düzenlenecek doğrudan ve internet destekli yabancı dil ve diğer konularda eğitim programları hazırlanması ve uygulanması,

Hukuk ve adalet alanıyla ilgili kurum, kuruluş ve kurullardan, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik Komutanlıkları ve benzeri kamu kurumlarına yönelik, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile toplum hayatında köklü değişiklik öngören kanun ve taslakları hakkında hazırlayacakları eğitim planlarının ve araştırma projelerinin yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olunması ve bu konularda ilgili kuruluşlara gerektiğinde görüş bildirilmesi,

Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda, uluslararası alanda benzeri eğitim kurumları ile ortak eğitim programları hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak amacıyla gerekli alt yapı çalışmalarına başlanılması,

şeklinde gerçekleştirilir.

A- Kapsamı

Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları, askerî yargı hâkimleri, avukatlar, noterler, adalet hizmetlerine yardımcı personelinden tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre bu faaliyetlere katılanlar ve diğer ilgili kurum, kuruluş ve kurullarının görevlileri ile hukuk ve adaletle ilgilenenleri kapsar.

B- Konusu

Eğitimin konusu, ilgili kurum, kuruluş ve kurullarla yapılacak işbirliği sonucu belirlenir.

C- Süresi ve Katılım Sayısı

Faaliyetlerin süresi ve katılımı sayısı, ilgili kurum, kuruluş ve kurullarla yapılacak işbirliği ve diğer fiziki koşullara göre belirlenir.

D- Yeri

İlgili kurum, kuruluş ve kurullarla yapılacak işbirliği ve diğer fiziki koşullar ve faaliyetin niteliğine göre belirlenir.


No Comments yet, be the first to reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.