Adalet Uzmanlığı Sınavı konuları

ADALET UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI KONU BAŞLIKLARI

Adalet uzmanlığı sınav konuları genel olarak aşağıdaki başlıklarda toplanmış olup, sınava gireceklerin bu dersleri çalışmaları menfaatleri icabıdır.

A- GENEL KONULAR

 1. T.C Anayasası, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının 1
  sayılı Kararnamesi
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

B- GÖREV YAPTIKLARI BİRİMLERE GÖRE KONULAR

 1. Cezai ve Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma ve Uluslararası Kuruluşlar
 2. 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu
 3. İnsan Haklarına İlişkin Mevzuat
 4. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku
 5. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yapısı, Yargılama ve
  Kararların İcra Usulleri
 6. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
 7. 1512 sayılı Noterlik Kanunu
 8. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
 9. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu
 10. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 11. 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu İdarelerine
  Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
 12. 128/1 sayılı Arşiv Genelgesi
 13. SEGBİS+Yazılım
 14. Aktif Dizin ve Sanallaştırma
 15. Bilişim Ağları
 16. Büyük Veri Sistemleri
 17. Enerji
 18. Ağ ve Güvenliği
 19. UYAP Alan Bilgisi
 20. Java Programlama Dili
 21. Yazılım

CMK gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi

2019 CMK avukatlık ücret tarifesi

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi 31 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

31 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete Sayı : 30642 (4. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2019 YILI TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarfenin amacı, 4/12/2004 tarhli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerne görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafii veya vekllerin yapacakları hukuk yardımlar için uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tarife

MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 346 TL,

b) Sulh ceza hâkimlklerinde takip edilen işler içni 539 TL,

c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 593 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.065 TL,

d) Çocuk mahkemeleri: 1) Çocuk

Bölge Adliye Mahkemesi Eğitimleri

Bölge Adliye Mahkemeleri Eğitimi (İstinaf Eğitimi)

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı tarafından Bölge Adliye Mahkemelerinde görev yapacak Bölge Adliye Mahkemesi Başkanları, Daire Başkanları, Üyeleri, Cumhuriyet Başsavcıları ve Cumhuriyet Savcılarına yönelik olarak 25 Mayıs- 6 Haziran 2016 tarihleri arasında “İstinaf Temel Eğitimi” yapılmasına karar verilmiştir.

 • Programların tamamı Ankara ilinde yapılacaktır.
 • Katılımcı listeleri, ünvan ve görev yeri ayrımı yapılmaksızın belirlenmiştir.
 • Her programa takriben 200 kişi çağrılmış olup, ilk derece mahkemesindeki yetki dikkate alınarak 90 hukuk, 110 ceza ( Cumhuriyet Savcıları dahil ) olmak üzere iki ayrı grupta ve farklı salonlarda farklı eğiticiler tarafından eğitim verilecektir.
 • Mali süreç tamamlandığında programların yapılacağı otel ve detayları sitemizde yayınlanacak, ayrıca HSYK tarafından katılımcılara tebliğ edilecektir.
 • Her katılımcının dahil olduğu grubun eğitim başlayacağı günden bir önceki gün saat 14:00 itibariyle otele giriş yapabilecek olup, programın biteceği üçüncü gün saat 12:00 itibariyle otelden çıkış yapmaları gerekecektir.
 • Bu aşamada mevcut bilgiler dahilinde katılımcıların ulaşım planlamalarını yapmaları mümkün olacaktır.
 • Katılımcıların konaklamaları Türkiye Adalet Akademisi bütçesinden, ulaşım ( Uçak dahil her türlü mutad vasıta ) ve yol yevmiyeleri bağlı oldukları kurum

Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu

Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu İstanbul (26-27 Mayıs 2016)

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca hazırlanan Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu İstanbul’da başladı.

Sempozyuma İstanbul Valisi Vasip Şahin, HSYK Üyeleri Muharrem Özkaya, Ömür Topaç, Turgay Ateş,  Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Basri Bağcı, Selahattin Menteş, Musa Heybet , İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Adalet Bakanlığı bürokratları ve çeşitli yargı mensupları katıldı.

Sempozyum çerçevesinde konuşan Adalet Bakanlığı Müsteşarı İpek konuşmasında şunları söyledi:

“Hukuk istisnasız tüm bireylerin hayatında önemli bir rol almaktadır. Hukuk olmadan yaşamak ya da toplumsal yaşamı devam ettirmek olanaksızdır. Hukuk günümüz insanının giderek artan şekilde yeni ilgi ve düşünce alanı olmuştur. Şahıslar yaşamlarını sürdürürken bütün işlemlerinde hukukla karşı karşıyadır. Hukukun etkisi önemli olduğu kadar fertlerin gereksinimleri ise açık ve tartışmasızıdır.

Adalet sisteminin etkinliği açısından sadece hukukçuların yetiştirilmesi yeterli olmamaktadır. Hukuku uygulayanlar da etiğe dayanan bir vicdanın oluşması da mutlaka gereklidir. Hukukçuların, yasalar dışında uyması gereken, meslekleriyle ilgili kuralların varlığı kuşkusuzdur. Bu kurallar hakim, savcı ve avukatlık etiğini oluşturur.

İnsanlar, tarihin tüm dönemlerinde tarafsız ve bağımsız yargıçlara ihtiyaç duymuştur. Bu sebeple

Yeni HSYK Kanunu

Yeni HSYK kanunu yürürlüğe girdi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yapısında değişiklik öngören 6524 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’nin 27.2.2014 tarih, 28926 sayılı mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2802 Sayılı Kanun üzerinde yapılan değişiklikler ve  HSYK Yasası Değişikliği  hakkındaki kanun gereğince getirilen yenilik ve değişikliklerin satırbaşları:

 • HSYK, adli ve idari yargı hakim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma ile hakim ve savcılar hakkında denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılması konularına münhasır olmak üzere genelge düzenlemekle görevli olacak.
 • HSYK Başkanı olan Adalet Bakanı, ilgili dairenin teklifi üzerine hakim ve savcılar hakkında denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılması işlemleriyle inceleme ve soruşturmaya yer olmadığına ilişkin işlemlere “olur” vermekle görevli olacak. Başkan, Teftiş Kurulu Başkanı, başkan yardımcıları ve genel sekreter yardımcılarını atayacak. Kurul üyeleri hakkındaki suç soruşturmasıyla

İcra ve İflas Kanunundaki Suçlarda İddianame gerekli değildir

2007/28 ( İİK SUÇLARINDA İDDİANAME GEREKMEDİĞİ hakkında karar)

Fatih ACAR:
Esas No:2007/17

Karar No:2007/28

Ceza Genel Kurulu 2007/17RD-16 E., 2007/28 K.

•  İCRA VE İFLAS SUÇLARINDA ŞİKAYET

•  2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 346 ]

•  2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 347 ]

•  2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 348 ]

•  2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 349 ]

İİY’nin 331. maddesinde yazılı alacaklısını zarara uğratmak kastıyla mevcudunu eksiltmek suçunun takibinin İİY’nin 346. ve devamı maddeleri uyarınca İcra Mahkemesine başvuru ile yapılması gerektiği gerekçesiyle (Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 11.11.2005 gün ve 2005/21150 sayı ile verilen kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara, şikayetçi vekilince yapılan itirazın (Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı)’nca, 30.12.2005 gün ve 1028/1295 sayılı müteferrik karar iie kabulü İle kovuşturmaya yer olmadığına kararının kaldırılmasına ve şüpheliler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlenmesine ilişkin karara karşı,

Adalet Bakanınca yasa yararına bozma isteminde bulunulması üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay Onyedinci Hukuk Dairesi’nce 21.03.2006 gün ve 12336 sayı ile;

01 Haziran 2005 tarihinde kabul edilip aynı günlü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 5358 sayılı Kanun’un 1.

Avukat Arama

İnternette Avukat arayanlar için önerilen bağlantılar şunlardır :

Avukat Arama Motoru 

BURADAKİ AVUKAT ARAMA SEÇENEKLERİ :

İllere göre (Adana, Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer)

1- ADA GÖRE AVUKAT ARAMA
2- SOYADA GÖRE AVUKAT ARAMA
3- BARO SİCİL NUMARASINA GÖRE AVUKAT ARAMA

Avukatlar dizini

Hukuk büroları

Avukat bulma sitesi

Ve ayrıca Avukatların bağlı bulundukları Baroların web siteleri için : Avukatlar , Barolar ve Avukatlık Ortaklıkları ve Hukuk Büroları linklerini kullanabilisiniz.

151-3 No’lu HSYK kararı

Adli Yargı Hâkim Ve Cumhuriyet Savcıları İle İdari Yargı Hâkim Ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler Ve Savcılar Kanununun 75 Ve 118′inci Maddeleri Uyarınca Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmemesi Üzerine İlgilinin Yeniden Başvurma Şart Ve Usulleri İle Başvurma Süresi Hakkında Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı

Karar No:151/3

Karar Tarihi: 14.03.1985

Madde 1- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci maddesi uyarınca disiplin cezalarının sicilden silinmesi istemi yerinde görülmeyen Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcıları, ret hakkındaki kararın kesinleşmesinden itibaren cezanın nev’ine göre dört ve altı yıllık yasal süreler geçmedikçe aynı amaçla, ikinci defa başvuramazlar. Dört ve altı yıllık sürelerin fiilen meslekte geçmesi zorunludur.

Madde 2- Bu İlke Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

16 No’lu HSYK kararı

BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

Karar No: 16
Karar Tarihi : 26.01.2004
KAPSAM

Madde 1 – Tespit edilen bu esaslar birinci sınıf olan adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hâkim ve savcıları hakkında uygulanır.

KANUNİ DAYANAK

Madde 2 – 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 35 inci maddesinin 5 inci fıkrası.

BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN BAŞARILI SAYILMALARININ GENEL ŞARTLARI

Madde 3- Birinci sınıf olan hâkim ve savcıların üç yılda bir tâbi tutuldukları incelemeler sonucunda başarılı sayılabilmeleri için;

a) Bu ilke kararında başarılı sayılabilmek için belirlenen koşulları gerçekleştirmiş,

b) Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını, dolayısıyla birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş,

olmaları gerekir.

BİRİNCİ SINIFA AYRILMAYI GEREKTİREN NİTELİKLERİN YİTİRİLMESİ

Madde 4- Birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren niteliklerin yitirilip yitirilmediğinin tespitinde 2802 sayılı Kanunun 32′nci maddesindeki birinci sınıfa ayrılmanın şartlarına ve bu maddeye dayanılarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca çıkarılan İlke Kararlarında öngörülen niteliklerin yitirilip yitirilmediğine bakmak gerekir. Kanun ve İlke Kararına göre aşağıdaki hallerden birinin gerçekleşmesi halinde birinci sınıfa ayrılma niteliklerinin yitirildiği sonucuna

13 No’lu HSYK kararı

ADLİ YARGI HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İLE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI HAKKINDA 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 31 İNCİ MADDESİNE GÖRE TESBİT EDİLEN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

(05.03.1990 gün ve 20452 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Karar No: 13

Karar Tarihi: 22.01.1990

KAPSAM

Madde 1:Tesbit edilen bu esaslar Adli Yargı Hâkim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları hakkında uygulanır.

YASAL DAYANAK

Madde 2- 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 24 ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 31 inci maddelerine göre düzenlenmiştir.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM İÇİN ARANILACAK ŞARTLAR

Madde 3- Meslekleri ile ilgili konularda master veya doktora öğrenimi yapmak isteyenlerle Türkiye ve

Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsüne devam etmek isteyenlerin;

a ) Meslekte fiilen 5 yıl başarı ile çalışmış olmaları;

b ) Olumlu sicile sahip bulunmaları,

c ) Askerlikle ilişkisi bulunmamaları,

d ) Master eğitimi yapacakların 37 doktora eğitimi yapacakların 40 yaşını aşmamış bulunmaları,

e )Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan izin almaları,

Şarttır.

HÂKİM ADAYI İKEN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİMİNE BAŞLAYANLARIN DURUMU

Madde 4- Hâkim Adayı iken master veya doktora öğrenimine başlayanlar Hâkimlik ve Savcılığa atandıktan sonra Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun muvafakatını