İcra ve İflas Kanunundaki Suçlarda İddianame gerekli değildir

2007/28 ( İİK SUÇLARINDA İDDİANAME GEREKMEDİĞİ hakkında karar)

Fatih ACAR:
Esas No:2007/17

Karar No:2007/28

Ceza Genel Kurulu 2007/17RD-16 E., 2007/28 K.

•  İCRA VE İFLAS SUÇLARINDA ŞİKAYET

•  2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 346 ]

•  2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 347 ]

•  2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 348 ]

•  2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 349 ]

İİY’nin 331. maddesinde yazılı alacaklısını zarara uğratmak kastıyla mevcudunu eksiltmek suçunun takibinin İİY’nin 346. ve devamı maddeleri uyarınca İcra Mahkemesine başvuru ile yapılması gerektiği gerekçesiyle (Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 11.11.2005 gün ve 2005/21150 sayı ile verilen kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara, şikayetçi vekilince yapılan itirazın (Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı)’nca, 30.12.2005 gün ve 1028/1295 sayılı müteferrik karar iie kabulü İle kovuşturmaya yer olmadığına kararının kaldırılmasına ve şüpheliler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlenmesine ilişkin karara karşı,

Adalet Bakanınca yasa yararına bozma isteminde bulunulması üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay Onyedinci Hukuk Dairesi’nce 21.03.2006 gün ve 12336 sayı ile;

01 Haziran 2005 tarihinde kabul edilip aynı günlü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 5358 sayılı Kanun’un 1.

Hukuk Mahkemelerine Tavsiyeler

TC. Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu başkanlığından,

HUKUK MAHKEMELERINE ÖNERİLER LİSTESİ :

1- Ailenin Korunmasına İlişkin Yasaya Göre Verilen Kararlarda Eksiklik
 

Asliye Hukuk Mahkemesinde Aile Mahkemesi sıfatıyla ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un 1. maddesi gereği verilen tedbir kararlarında kusurlu eşe aynı Yasa’nın 1/II. maddesindeki ihtaratın yapılmadığı tespit olunmuştur.

* 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un 1/II ve 2. maddesi ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 14/10/1998 tarih ve 1998/9364-10828 sayılı ilâmı içeriğine göre ihtaratın mutlaka yapılması,

2- Ara Kararı Gereğinin Yerine Getirildiğine Dair Şerh Verilmesi
 

Ara kararları gereklerinin yerine getirildiğine ilişkin kaydın, zabıt kâtibince tutanağa yazılıp imzalanmadığı görülmüştür.

* Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği’nin 32/2. maddesi mucibince, duruşmaları takiben tamamlanan muamelelerin işlemi yapan zabıt kâtibi tarafından tutanağa geçirilerek imzalanması usulüne riayet edilmesi,

3- Baro Pulu Olmayan ve Suret Harcı Yatırılmayan Vekâletnamelerin Kabul Edildiği
 

Avukat ile temsil edilen bir kısım dava dosyalarına iliştirilen vekâletname ve yetki belgelerinde baro pulunun bulunmadığı halde yargılamaya devam edildiği, bir kısmında ise avukatların ibraz ettiği yetki belgelerinden suret harcının alınmadığı müşahede edilmiştir.

* 1136 sayılı Kanun’un 27 ve TBB Staj Kredi

Ceza Mahkemelerine Tavsiyeler

 TC Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından;

CEZA MAHKEMELERİNE ÖNERİLER LİSTESİ:

1- Ara Kararları Uyarınca Yapılan İşlemlerin Duruşma Tutanağının Altına Not Düşülmediği
           

Tüm ceza mahkemelerinde ara kararları uyarınca yapılan işlemin tutanak altına not düşülüp imzalanmadığı gözlenmiştir.

* Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’in 92. maddesi yollamasıyla Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği’nin 32. maddesinde belirtilen şekilde işlem ifası için kalem personelinin denetlenmesi,

2- Asker Kişiler Hakkında Verilen Kararların İlgili Bakanlığa Gönderilmediği
 

Askerlerin yargılanması sonucunda verilen kararların ilgili Bakanlığa gönderilmediği saptanmıştır.

* Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01/01/2006 tarihli ve 23 sayılı Genelgesi gereğince subay, astsubay, uzman çavuş, uzman jandarma çavuş ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli sivil memurlar hakkında adlî merciler tarafından verilen her türlü kesinleşmiş kararların üçer suretinin ilgilinin bağlı bulunduğu Bakanlığa gönderilmesi gerektiğinin unutulmaması,

3- Askerlerin Yargılaması
 

Askerlik görevini yapmakta olan sanıklar hakkında, üst sınırı iki yılı aşmayan suçlara ilişkin kamu davalarına devam olunduğu tespit edilmiştir.

* 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun 5530