Adalet Uzmanlığı Sınavı konuları

ADALET UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI KONU BAŞLIKLARI

Adalet uzmanlığı sınav konuları genel olarak aşağıdaki başlıklarda toplanmış olup, sınava gireceklerin bu dersleri çalışmaları menfaatleri icabıdır.

A- GENEL KONULAR

 1. T.C Anayasası, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının 1
  sayılı Kararnamesi
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

B- GÖREV YAPTIKLARI BİRİMLERE GÖRE KONULAR

 1. Cezai ve Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma ve Uluslararası Kuruluşlar
 2. 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu
 3. İnsan Haklarına İlişkin Mevzuat
 4. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku
 5. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yapısı, Yargılama ve
  Kararların İcra Usulleri
 6. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
 7. 1512 sayılı Noterlik Kanunu
 8. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
 9. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu
 10. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 11. 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu İdarelerine
  Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
 12. 128/1 sayılı Arşiv Genelgesi
 13. SEGBİS+Yazılım
 14. Aktif Dizin ve Sanallaştırma
 15. Bilişim Ağları
 16. Büyük Veri Sistemleri
 17. Enerji
 18. Ağ ve Güvenliği
 19. UYAP Alan Bilgisi
 20. Java Programlama Dili
 21. Yazılım

Bölge Adliye Mahkemesi Eğitimleri

Bölge Adliye Mahkemeleri Eğitimi (İstinaf Eğitimi)

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı tarafından Bölge Adliye Mahkemelerinde görev yapacak Bölge Adliye Mahkemesi Başkanları, Daire Başkanları, Üyeleri, Cumhuriyet Başsavcıları ve Cumhuriyet Savcılarına yönelik olarak 25 Mayıs- 6 Haziran 2016 tarihleri arasında “İstinaf Temel Eğitimi” yapılmasına karar verilmiştir.

 • Programların tamamı Ankara ilinde yapılacaktır.
 • Katılımcı listeleri, ünvan ve görev yeri ayrımı yapılmaksızın belirlenmiştir.
 • Her programa takriben 200 kişi çağrılmış olup, ilk derece mahkemesindeki yetki dikkate alınarak 90 hukuk, 110 ceza ( Cumhuriyet Savcıları dahil ) olmak üzere iki ayrı grupta ve farklı salonlarda farklı eğiticiler tarafından eğitim verilecektir.
 • Mali süreç tamamlandığında programların yapılacağı otel ve detayları sitemizde yayınlanacak, ayrıca HSYK tarafından katılımcılara tebliğ edilecektir.
 • Her katılımcının dahil olduğu grubun eğitim başlayacağı günden bir önceki gün saat 14:00 itibariyle otele giriş yapabilecek olup, programın biteceği üçüncü gün saat 12:00 itibariyle otelden çıkış yapmaları gerekecektir.
 • Bu aşamada mevcut bilgiler dahilinde katılımcıların ulaşım planlamalarını yapmaları mümkün olacaktır.
 • Katılımcıların konaklamaları Türkiye Adalet Akademisi bütçesinden, ulaşım ( Uçak dahil her türlü mutad vasıta ) ve yol yevmiyeleri bağlı oldukları kurum

Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu

Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu İstanbul (26-27 Mayıs 2016)

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca hazırlanan Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu İstanbul’da başladı.

Sempozyuma İstanbul Valisi Vasip Şahin, HSYK Üyeleri Muharrem Özkaya, Ömür Topaç, Turgay Ateş,  Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Basri Bağcı, Selahattin Menteş, Musa Heybet , İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Adalet Bakanlığı bürokratları ve çeşitli yargı mensupları katıldı.

Sempozyum çerçevesinde konuşan Adalet Bakanlığı Müsteşarı İpek konuşmasında şunları söyledi:

“Hukuk istisnasız tüm bireylerin hayatında önemli bir rol almaktadır. Hukuk olmadan yaşamak ya da toplumsal yaşamı devam ettirmek olanaksızdır. Hukuk günümüz insanının giderek artan şekilde yeni ilgi ve düşünce alanı olmuştur. Şahıslar yaşamlarını sürdürürken bütün işlemlerinde hukukla karşı karşıyadır. Hukukun etkisi önemli olduğu kadar fertlerin gereksinimleri ise açık ve tartışmasızıdır.

Adalet sisteminin etkinliği açısından sadece hukukçuların yetiştirilmesi yeterli olmamaktadır. Hukuku uygulayanlar da etiğe dayanan bir vicdanın oluşması da mutlaka gereklidir. Hukukçuların, yasalar dışında uyması gereken, meslekleriyle ilgili kuralların varlığı kuşkusuzdur. Bu kurallar hakim, savcı ve avukatlık etiğini oluşturur.

İnsanlar, tarihin tüm dönemlerinde tarafsız ve bağımsız yargıçlara ihtiyaç duymuştur. Bu sebeple

Hukuk ve Adalet Dersi

ÖĞRENCILERDE HUKUK BILINCININ GELIŞTIRILMESI UYGULAMALARI VE “HUKUK VE ADALET” DERSI ÖĞRETIM PROGRAMI GELIŞTIRMEK İÇIN İŞBIRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANMIŞTIR

Adalet Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında Öğrencilerde Hukuk Bilincinin Geliştirilmesi Uygulamaları ve “Hukuk ve Adalet” Dersi Öğretim Programı Geliştirmek için 03-12-2012 tarihinde Adalet bakanlığı ve MEB arasında işbirliği Protokolü imzalanmıştır.

Türkiye genelinde 2013-2014 öğretim yılından itibaren ortaokul 6 veya 7. sınıflarda okutulmaya başlanması planlanan Hukuk ve Adalet dersinin tanıtımı için hazırlanan afişler; Yargı kuruluşlarına, adliyelere, noterliklere ve ortaokullara gönderilmiştir.

HUKUK VE ADALET DERSİ İÇERİĞİ

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 03-12-2012 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında oluşturulan “Hukuk Bilinci Geliştirme Komisyonu” tarafından geliştirilen Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokul “Hukuk ve Adalet Dersi” öğretim programı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07-06-2013 tarih ve 53 sayılı kararı ile 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere kabul edilmiştir.

Hukuk ve adalet dersi yıllık plan ve programı için tıklayınız.

4769 Sayılı Kanun

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

Kanun No: 4769
Kabul Tarihi : 29/07/2002
Resmi Gazete Tarihi: 02/08/2002
Resmi Gazete Sayısı: 24834

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, KURULUŞ VE GÖREV

AMAÇ

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı olan nitelikli personelin yetiştirilmesi ve mesleki eğitimlerinin sağlanması amacıyla Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerinin kuruluş, görev ve teşkilatı ile bu merkezlerde verilecek eğitime ve diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2 – Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapacak personelden idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimi ile bu kurumlarda görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini kapsar.

KURULUŞ

Madde 3 – Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı olan personeli yetiştirmek ve mesleki eğitimlerini vermek üzere Ankara’da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi kurulmuştur. Bu Genel Müdürlüğe bağlı olarak, dört ilde daha bölge eğitim merkezi kurulabilir.

Bu Kanunda geçen “eğitim merkezi” ve “eğitim merkezleri” terimi, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerini ifade eder.

GÖREV

Madde 4 – Eğitim merkezlerinin

Adalet Akademisi Eğitim Faaliyetleri

ADALET AKADEMİSİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 17 ve 26 ncı maddeleri hükümleri gereğince, içinde yaşadığımız bilişim çağı olarak da adlandırılan süreçte yaşanan baş döndürücü değişim, gelişim ve özellikle Avrupa Birliğine uyum sürecinde hukuk ve adalet alanında yaşanan değişimler de dikkate alınarak, adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî ve askerî yargı hâkim adaylarının, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları ile askerî yargı hâkimlerinin, kurum avukatları, hukuk müşavirleri, noterler ve adalet hizmetlerine yardımcı personelin en üst seviyede yetişmeleri ve mesleki gelişmelerine ilişkin faaliyetleri içerir.

I- MESLEK ÖNCESİ EĞİTİM

Meslek öncesi eğitim; adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî ve askerî yargı hâkim adayları için ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek suretiyle ayrı ayrı programlar şeklinde gerçekleştirilir.

1- ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ EĞİTİMİ

Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî yargı hâkim adaylarının meslek öncesi eğitimleri, hazırlık eğitimi üç ay ve son dönem eğitimi dört ay olmak üzere iki safhada gerçekleştirilir.

A- Kapsamı

Adlî yargıda hâkim ve savcı adaylığına, idarî yargıda hâkim adaylığına atananlardan, Adalet