Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yapmadan AİHM’e başvurulabilinir mi?

AİHM, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Avrupa İnsan Hakları mahkemesine başvuruda bulunmadan Önce Tüketilmesi Gereken Bir Yol Olduğuna Hükmetmiştir.

AİHM, 14.5.2013 tarihinde açıkladığı kararında Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’ne bireylere doğrudan başvurma hakkı sunan ve 12 Eylül 2010 tarihli Anayasa değişikliği ile oluşturulan bireysel başvuru yolunun “AİHM’e başvurmadan önce tüketilmesi gereken bir iç hukuk yolu” olduğuna hükmetmiştir.

3 Ocak 2013 tarihinde AİHM’e yapılan Hasan Uzun/Türkiye (10755/13) başvurusunda başvuran, tapu kaydının düzeltilmesine ilişkin ve Yargıtay tarafından 25 Eylül 2012 tarihinde onanan davada icra edilen keşif esnasında tanıkların dinlenilmesindeki usule ilişkin aykırılıklardan dolayı AİHS’in 6 ve 14. maddelerine dayanarak, AİHM önünde adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir.

AİHM söz konusu başvuruda, 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuruları kabul etmeye başlamış olduğunu dikkate alarak, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun tüketilmesi gereken bir iç hukuk yolu olup olmadığını incelemiştir.

Mahkeme, öncelikle konuya ilişkin yerleşik içtihatları ışığında Türk Anayasa Mahkemesi önündeki bireysel başvuru yolunun etkili olup olmadığını değerlendirmiştir. Bu değerlendirmede sırasıyla bireysel başvuru yolunun erişilebilir bir iç hukuk yolu olup olmadığını, başvurucu şikâyetleri açısından elverişli bir yargılama usulü sunup

Icra Dairelerine Tavsiyeler

TC Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından İcra Müdürlüklerine öneriler :

A-İCRA ÖNERİLERİ

1-         Alacağın Haricen Ödenmesi Halinde Cezaevi Yapı Harcı Alınmayacağı
… esas sayılılarda, alacağın haricen tahsili halinde cezaevi yapı pulu tahakkuk ve tahsil olunduğu görülmüştür.

* Alacağın haricen tahsilinde, cezaevi yapı pulu tahakkuk ve tahsil edilemeyeceğinin, zira CEYP harcı alınmasının alacağın icra marifetiyle tahsili şartına bağlandığının bilinmesi,
2-         Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Dair Beyanın Zabta Yazılması Halinde Harca esas Olacağı
Alacağın haricen tahsil edildiği veya takipten vazgeçildiğine dair tutanakta açıkça bir beyan bulunmadığı halde, hacizden önce ödenen paradan yüzde 1.8 oranında tahsil harcı alındığı belirlenmiştir.

* İcra takibi sırasında alacağın haricen tahsil edildiğine dair beyan, tahsil harcı tahakkukuna esas teşkil etmeyip, 492 sayılı Kanun’un 23. maddesine göre bu beyanın açıkça zabta yazılması halinde yarı tahsil harcı alınabileceğinin hatırda tutulması,
3-         Alacaklının Yazılı Talebi Tutanağa Geçirilmeden Hacze Gidilemeyeceği
Alacaklının yazılı talebi tutanağa geçirilmeden kabulü ile haciz yapılması yoluna gidildiği belirlenmiştir.

* İcra İflâs Kanunu’nun 8 ve Yönetmelik’in 22. maddeleri uyarınca, icra dairelerinin yaptıkları işlemlerde kendilerine vaki talep ve beyanlar hakkında bir tutanak yapacakları, altlarının ilgililerle birlikte