Mal, Hak veya Alacağın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik

Mal, Hak veya Alacağın UYAP Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik, 22-1-2022 Tarihli ve 31727 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı.

Adalet Bakanlığından:

MAL, HAK VEYA ALACAĞIN ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SORGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödeme emrindeki müddetin geçmesi ve borçlu itiraz etmiş ise itirazın kaldırılmasından sonra alacaklının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden, bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağının sorgulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 8/a ve 78 inci maddeleri uyarınca UYAP üzerinden, bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağının alacaklı tarafından sorgulanmasına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 8/a ve 78 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Finansal kuruluş: Kredi kuruluşları dışında kalan ve sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye

Dava dosyası sayıları

Bir gün içinde kaç tane dava dosyası açıldığı, kaç tane davanın bitirilebildiği konusundaki istatistiksel sayıları sizler için araştırdık.

Araştırma sadece 1 günlük yani 25.5.2016 tarihinde Tüm Türkiye genelinde bulunan Ceza mahkemeleri, Hukuk mahkemeleri ve İdare mahkemelerinde açılan davaları, icra dairelerinde yapılan icra takiplerini ve Savcılık dosyalarını kapsamaktadır. Ayrıca ceza infaz kurumlarına giren ve çıkanlar ile denetimli serbestlik oranları da günlük olarak listelenmiştir.

Aslında adalet sistemimizin gerçek halini yansıtan bu tablodan çok fazla sonuç elde etmek mümkün.

 

26.05.2016

Ceza, Hukuk Mahkemeleri ve İdari Yargı Dosya Sayıları

Günlük GELEN

Günlük KARAR

Adliye Yazı İşleri Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE
DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet başsavcılıkları ile adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Cumhuriyet başsavcılıkları ile adlî yargı ilk derece ceza mahkemelerinde tutulacak kayıtlar ve kartonlar ile yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 9 ve 30 uncu maddeleri ile 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Adliye Bilgilendirme Sistemi: Duruşmaların başlama saatlerini, taraf bilgilerini, duruşmanın yapılıp yapılmadığı gibi bilgileri duruşması olan vatandaşlara ve avukatlara duyurulmasını sağlayan sistemi,

b) Avukat Bilgi Sistemi: Avukatların elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan UYAP alt bilgi sistemini,

c) Bakanlık: Adalet

Dava veya Icra Takibi açarken UYAP tarafından başvuran dışında T.C. Kimlik numarası verilmesi zorunlu değildir

Dava açma ve icra takibi yapma aşamasında UYAP tarafından sadece müracaat sahibinin (davacı, alacaklı) TC Kimlik numarası yeterli olup, davalı veya takip borçlusunun TC Kimlik no’sunun verilmesi gerekli olmadığına dair karar : 

İstanbul Barosu Başkanlığı dava açarken veya icra takibi yapılırken UYAP’tan kaynaklı tarafların veya karşı tarafın kimlik numarası olmadan işlem yapılamadığı konusunda duyumlar alması üzerine Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına 21 Nisan 2009 tarih ve 17744 Gündem sayılı bir yazı yazarak konuya açıklık getirmesini istemişti. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hâkim Ali Kaya, İstanbul Barosu Başkanlığına yazdığı 30.04.2009 tarih ve 2310 sayılı cevabi yazısında, UYAP sisteminde bulunan 137 taraf sıfatının bazılarında T.C. Kimlik Numarasının girilmesinin zorunlu olmadığını, dava ve takip açılırken UYAP tarafından T.C. Kimlik Numarası istenmediğini bildirdi. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca ayrıca, 21.11.2008 tarih ve 6487 sayılı yazıyla, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Adalet Komisyonu Başkanlıkları, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıkları, Adili Tıp kurumu Başkanlıklarının tüm başvurularda, başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarasının istenmesi, bildirilmemesi halinde işlem yapılmaması konusunda uyarıldığı belirtildi.

Uyap Projesi Güçlendirildi

UYAP; Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan ve Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, mahkemeler ve Cumhuriyet başsavcılıkları, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların fonksiyonlarını kapsayan yargı bilişim projesidir.

· Bakanlık teşkilatı yanında 133 ağır ceza merkezinden 131’i, 577 mülhakat adliyeden 543’ü, 25 bölge idare mahkemesinden 23’ü ve 5 adet CMK’nın 250’nci maddesi ile görevli başsavcı vekilliği olmak üzere toplam 8142 mahkeme, ceza infaz kurumlarının tamamı, 26 adet Adli Tıp Kurumu birimi UYAP işletimine alınmıştır. Bu verilere göre UYAP, ülkemizin % 97’sinde kullanılabilmektedir. İşletime alınan yerlerde yargısal ve idari işlemler UYAP sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

Adli Sicil ve İstatistik Genel müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü(MERNİS), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü(TAKBİS), PTT, Emniyet Genel Müdürlüğü (POLNET), Türkiye Noterler Birliği ve Telekomünikasyon Kurumu ile vatandaşlık numaraları kullanılarak UYAP entegrasyonu sağlanmış olup, mahkemeler tarafından sabıka, nüfus ve ehliyet kayıtları sistemden alınabilmekte ve sistem üzerinden tutuklama ve yakalama sorguları yapılabilmekte, bilgilerin hızlı gelmesinden daha önemlisi sağlıklı gelmesi sağlanmaktadır.

i. MERNIS (Aktif Çalışıyor)

· UYAP’ta taraf olan kişilerin MERNİS’te yer alan nüfus bilgileri elektronik