Dava dosyası sayıları

Bir gün içinde kaç tane dava dosyası açıldığı, kaç tane davanın bitirilebildiği konusundaki istatistiksel sayıları sizler için araştırdık. Araştırma sadece 1 günlük yani 25.5.2016 tarihinde Tüm Türkiye genelinde bulunan Ceza mahkemeleri, Hukuk mahkemeleri ve İdare mahkemelerinde açılan davaları, icra dairelerinde yapılan icra takiplerini ve Savcılık dosyalarını kapsamaktadır. Ayrıca ceza infaz kurumlarına giren ve çıkanlar ile
View Full Article…

Adliye Yazı İşleri Yönetmeliği

YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet başsavcılıkları ile adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.
View Full Article…

Hukuk Mahkemelerine Tavsiyeler

TC. Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu başkanlığından, HUKUK MAHKEMELERINE ÖNERİLER LİSTESİ : 1- Ailenin Korunmasına İlişkin Yasaya Göre Verilen Kararlarda Eksiklik   Asliye Hukuk Mahkemesinde Aile Mahkemesi sıfatıyla ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un 1. maddesi gereği verilen tedbir kararlarında kusurlu eşe aynı Yasa’nın 1/II. maddesindeki ihtaratın yapılmadığı tespit olunmuştur. * 4320 sayılı Ailenin Korunmasına
View Full Article…