Harçlar Kanunu Genel Tebliği 2009

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: Resmi Gazete: 24.12.2008 Sayı: 27090 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 58)              492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanunu ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,“…..             Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit
View Full Article…

Yurt Dışı Tebligat ve istinabe talepleri ile ilgili tebliğ

 Adalet Bakanlığından: 23 Aralık 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 27089 TEBLİĞ YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASIGEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ              Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2009 yılında yapılacak uygulamada:             I. Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, Bakanlığımızca bu konuda çıkartılan ve 1/3/2008 tarihinde yürürlüğe giren Genelge’de belirtilen
View Full Article…